Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 28

Умови праці при виконанні олалубочних робіт формують вимоги до використання технологічних засобів безпеки. Залежно від призначення їх можна поділити так:

засоби захисту від падіння людини з висоти (огороджувальні пристрої, страховочні канати і захисні пояси);

засоби захисту від падіння предметів з висоти (захисні каски);

засоби підмощування та інша технологічна оснастка, що сприяє без­пеці праці;

засоби захисту від попадання хімічних речовин на шкіру при змащу­ванні опалубочних елементів (окуляри, гумові рукавиці тощо).

Перед початком укладки бетонної суміші майстер повинен перевірити правильність установки і надійність кріплення опалубки, підтримуючих риштувань, робочих настилів і укладеної арматури.

Опалубку на висоті більше за 5 м встановлюють з спеціальних ришту­вань. у вітряну погоду монтаж опалубки на висоті повинен вестись з мак­симальною обережністю. Щити опалубки мають велику "парусність" і від­даються сильному розкачуванню поривами вітру, що є джерелом виробни­чої небезпека.

При укладці бетонної суміші на висоті, більшій за 1,5 м робочі нас­тили чи робочі місця бетонників огороджують перилами.

При збиранні елементів опалубки в кілька ярусів кожний наступний ярус треба встановлювати лише після закріплення нижнього.

При установці опалубки другого ярусу на нижньому ярусі повинні бути збережені огороджу вальні пристрої, а для переходу,  на другий ярус не­обхідно використовувати легкі інвентарні переносні драбини-стремянки. Розбирають опалубку тільки по досягненню конструкцією заданої міцнос­ті в послідовності, що передбачена технічними умовами.

Опалубку можна розбирати тільки з дозволу майстра і під його наглядом. Під час розборки опалубки стежать за тим, щоб не виникло випадкового падіння елементів опалубки чи підтримуючих риштувань розібрану опалубку складають на землі, сортуючи її у штабелі.

5.2. Заходи безпеки при виготовленні, укладанні та ущільненні

 бетонної суміші

До початку укладання бетону необхідно скласти акт про надійність опалубки, підтримуючих риштувань і настилів. Перед початком робіт пе­ревіряють справність обладнання та інструментів, необхідних для роботи.

При малих об'ємах бетонних робіт і відсутності в районі будівництва високопродуктивних бетонних вузлів допускається виробництво суміші без­посередньо на будівельному майданчику з використанням бетонозмішувачів з об'ємом змішувального барабана 100...500 л (СБ-101; СБ-116 А, СБ-141; СБ-16 В).

Під час роботи бетонозмішувачів забороняється проводити їх ремонт, змазку і чистку. Електропроводку заклечають у газові труби чи гумоматерчасті рукави, корпус електродвигуна заземлюють.

Бетонну суміш до місця укладання можна подавати з допомогою машин, механізмів і вручну. При подачі бетонної суміші автосамоскидами з естакад і мостів вони повинні бути обладнані відбійними брусками. Між від­бійним бруском і огородженням залишають прохід не менш як 0,6 м. Швид­кість руху машин мостами і естакадами не повинна перевищувати 3 км/год.

Тару для бетонної суміші до початку роботи перевіряють, звертаючи увагу на справність замків, щоб не допустити додаткового вивантаження суміші. В момент вивантаження відстань від низу бадді чи бункера до поверхні, на яку вивантажують суміш, не повинна бути більшою за 1 м.

Найбільш поширені  у вітчизняному будівельному виробництві крановий спосіб укладання бетону, укладання бетононасосами і бетоноукдадчиками.

До початку подачі бетонної суміші бетононасосом всю систему бето-новода випробовують під тиском, що в 1,5- рази перевищує робочий, і пропускають через насос 300...350 л цементного розчину пластичної су­міші (склад 1:2) для змащення бетононасосу і полегшення руху бетонної суміші. Місце укладання бетонної суміші зв'язують сигналізацією з мото­ристом бетоновасоса.