Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 20

В робочій зоні гідромонітора при виконанні земляних робіт забороняється перебувати людям. Робоча зона гідромонітора повинна бути огороджена застережними знаками на відстані півтори дальності дії струменю гідромонітора. Границя можливого обвалювання грунту по верху забою огороджується застережними знаками в межах не менше триден­ної виробки гідромонітора.

При розробці грунту гідромонітор встановлюють так, щоб відстань від насадки до стіни забою була не менше 1,2 висоти забою. Висота розроблюваного уступу не повинна перевищувати 20 м. При розробці грун­ту гідромоніторами, що мають дистанційне управління, відстань до за­бою повинна становити 0,6 його висоти.

Якщо у забої одночасно працюють два чи більше гідромоніторів, від­стань між ними повинна бути більшою за сумарну активну дів їх стру­менів.

Гідромонітор повинен бути обладнаний обмежувачем повороту ствола. Забороняється залишати без нагляду гідромонітор, що працює, а також працювати на ньому дід час грози.

Пуск насосних агрегатів допускається тільки за розпорядженням особи, яка відповідав за роботу в забої. Перед запуском агрегатів в забої подається відповідний сигнал. По закінченні роботи закривають засувку, а ствола гідромонітора опускають донизу.

Під час виконання робіт в темну пору доби забій, шлях до засувки і сама засувка повинні мати освітленість не менше 10 лк.

При виконанні земляних робіт за допомогою гідромоніторів вироб­ничі травма можуть виникнути   з таких причин:

попадання людей під струмінь води внаслідок неполадок чи рапто­вого повороту гідромонітора;

рантові обвали грунту в забої і перевертання гідромоніторних ус­тановок в результаті підмиву,

потрапляння людей і машин на поверхню свіжо намитого грунту, в во­дозбірні труби, колодязі.

Дуже серйозну небезпеку являють карти намиву, куди спеціальними лотками чи трубами надходить пульпа. При гідронамиві супіщаних чи суглинистих грунтів у суху безвітряну догоду ва поверхні утворюється тверда корка, оскільки свіжо намитий грунт втрачав вологу в першу чер­гу з верхніх шарів. Ця тонка корка на перший погляд здається дуже твердим грунтом, однак її несуча здатність нікчемо мала, бо під верх­нім твердим шаром міститься розріджений грунт, який являв собою тря­совину, якщо на такий шар попадає тварина чи людина, вона будуть миттєве затягнуті вниз.

Місце намитого грунту необхідно огороджувати греблями чи щитами, а установкою застережних знаків, що забороняють доступ людей на свіжопомитий грунт. Вихід на територію намитого грунту може дозволити тільки виконроб.

Карти намиву заповнюють пульпою нижче за 0,4...0,5м верху греблі обвалування.

Велику небезпеку являє собою прорив греблі. Це може призвести до нещасних випадків і великих збитків, тому за греблею і станом обвалу­вання постійно наглядають.

У разі збільшення фільтрації в укосах греблі, забруднення водо­збірних колодязів і переливу води через греблю обвалування подають аварійний сигнал про зупинку гідромоніторної чи землевсмоктуючої ус­тановки.

Розділ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МАШИН

4.1. Умова безпеки машин

Основні види меліоративно-будівельних робіт виконуються механізова­ним способом, але зараз серійний, випуск машин ще не повністю відпо­відав вимогам безпеки праці, машинами і механізмами виконується в гід­ромеліоративному будівництві великий обсяг робіт, але ручна праця ста­новить ще близько 53%. Скорочення ручної праці йде дуже повільно, при­близно 0,5% в рік. Основним, обладнанням, що використовується на бу­дівництві, є вантажопідйомні і землврийно-трансцортні машини. Жодне будівництво не обходиться без підйомних кранів.

Основною особливістю при роботі машин у гідромеліоративному будів­ництві в фактор розкиданості машин. При цьому страждає обслуговування машин внаслідок відсутності кваліфікованого догляду. Непостійність місць роботи призводить до того, до машина працюють на тимчасових шля­хах і мають низький коефіцієнт використання, а це, в свою чергу, викли­кає велику плинність кадрів.