Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 49

Реєстрація проводиться за заявкою власника, до якої додається пас­порт обладнання з заводу, що його виготовиє, посвідчення про якість монтажу від організації, яка здійснювала монтаж, довідки про те, що підготовлений обслуговуючий персонал і копія наказу про призначення відповідальної особи.             

До обслуговування посудин, які працюють під тиском, допускаються особи не молодші за 18 років, які пройшли медичний огляд, навчені за відповідною програмою і мають посвідчення екзаменаційної кваліфікаційної комісії. Періодично, через коліні 12 місяців, для обслуговуючого персоналу проводиться перевірка знань з техніки безпеки.

8.2. Безпека праці при експлуатації парових і водогрійних котлів

Вимоги до безпечної експлуатації котлів визначені "Правилами влаштування і безпечної експлуатації парових і водогрійнях котлів". Ці правила розповсюджуються на парові котли, що працюють під тиском 0,07 мПа, водогрійні котли а температурою води більше за 115 °С.

За статистичними даними, найбільша кількість аварій пов'язана з вод­ним режимом котла (зниження рівня води - 32%, незадовільний водний ре­жим - 36%, порушення циркуляції води – 7%, дефекти виготовлення і мон­тажу – 18%).

Небезпека аварій полягає не тільки в робочому тиск; пари, а й в пе­регрітій (понад 100 °С) воді, яка має великій запас анергії. При миттєвому падінні тиску вода раптово перетвориться на пару, збільшуючись приблизно в 1700 разів.

Причиною аварій котлів є перенапруження металу, що перебував під безпосередньою дії високих температур і тиску. Внаслідок цього у ме­талі відбуваються пластичні деформації, настає явище повзучості.

Механічний розрив стінок виникав у тому випадку, коли у котлі не­достатня кількість води. Коли рівень упав, тоді теплота, що розрахо­вана на нагрів і випаровування води, не відводиться, а перегрівав стін­ки котла, внаслідок явища повзучості металу стінка котла випинаєть­ся до утворення в цьому місці тріщини, а появою якої котел розривається. Причиною аварії буває це й подача води у такий перегрітий ко­тел. Якщо у котлі утворилась впучина, треба перекрити подачу теплоти і випустити пар, а не подавати в нього воду.

Причиною вибуху і аварії котлів в також  поява  на внутрішніх стінках накипу, який утворюється в результаті не задовільного водного режиму і низької якості води. Накип небезпечний для котла як з фізичної, так і з хімічної точки зору. Статистичні дані свідчать, що на кож­ні 100 аварій, що пов'язані а порушенням водного режиму, 83 виникають внаслідок відкладення накипи і шламу на поверхні нагріву, 17 - внаслі­док корозії. Накип і шлам характеризуються низьким коефіцієнтом теп­лопровідності, що призводить до недопустимого підвищення температури стінок, в результаті чого міцність металу різко падає і елементи котла руйнуються.

Щоб попередити відкладання накипу, треба використовувати воду від­повідної якості, існує багато способів очищення води шляхом фільтрації через шар натрію, польового шпату, піску, глини, каолін, соди та ін. Для запобігання відкладання накипу котел періодично промивають в до­бавкою рійних пом’якшував води. Для цього використовують, наприклад, антинакипин, який сприяє утворенню на поверхні стінок котла захисної плівки, яка перешкоджав зсіданні накипу. Накип залишається у воді у вигляді шламу, який викидається з котла шляхом продувки через спуск­ний кран.

Крім цього, причиною аварій може бути порушення правих технічної експлуатації котлів.

Для безпечної експлуатації і забезпечення нормальних умов праці кот­ли обладнують арматурою, контрольно-вимірювальними приладами і прила­дами безпеки, манометри, по встановлюються для контролю тиску, по­винні мати червону ріску, яка відповідав дозволеному для даного котла робочому тиску, запобіжні клапани автоматично спрацьовують, якщо тиск у котлі підвищився до відповідного значення. За принципом дії запобіж­ні клапани бувають важільно-вантажні, важільно-пружинні та пружинні, за конструктивним виконанням  відкритими чи закритими і встановлюють­ся на котлі спарено чи по одному.