Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 24

До першої групи належать крани всіх типів, вантажопідйомність яких пе­ревищує 1 т, а також крани мостового типу (мостові, козлові, крани-бал­ки), управління яких здійснюється з підлоги вантажопідйомністю біль­ше 10 т.                                

Перед початком експлуатації ці крани обов'язково реєструють в місцевих органах технічного нагляду за письмовою заявою організації, на балансі якої перебуває машина, і паспортом вантажопідйомної машини.

Друга група включає вантажопідйомні машини, які не реєструються в місцевих органах нагляду. Це крани всіх типів з ручним приводом, електричні і ручні талі, крана мостового типу, якщо вантажопідйомність їх не перевищу в 10 т, а також стрілові баштові і мачтові крани розраховані на вантажопідйомність до 1 т. стрілові крани з постійним вильотом стріли, або ті, що не мають механізму повороту чи механізму переміщення, в місцевих органах нагляду не реєструють незалехно від їх вантажо­підйомності.

Машини, які не реєструються в місцевих органах нагляду, перед пус­ком в експлуатацію повинні бути поставлені на обліку самій органі­зації, де їм надається індивідуальний номер, під яким вони записуються у журнал обліку вантажопідйомних машин.

Дозвіл на пуск вантажопідйомних машин , що реєструються, інспектор органу технічного нагляду записує у паспорт машини після обстеження.

Дозвіл на експлуатацію крана, що на підлягав реєстрації в органах технагляду, видає інженер з технічного нагляду за вантажопідйомними машинам організації на підставі документації заводу, що виготовив ма­шину і задовільних результатів технічного огляду.

В кожній організації, де є вантажопідйомні механізми, наказом призначається особа, що відповідає за їх технічний стан, а також особа, що відповідав за безпечний нагляд за ними.

Машиністами кранів, слюсарями, електромонтерами, стропальниками і сигнальниками можуть бути особи, не молодші за 18 років, що пройшли медичний огляд, а таких атестацію. Атестацію машиністів і помічників машиністів кранів проводять обов'язково у присутності представника Держгортехнагляду, який повинен бути повідомлений про день проведення екзаменів не пізніше ніж за 10 днів.

Допуск до роботи персоналу, що обслуговує вантажопідйомні машини (крановики, слюсарі, електромонтери, стропільщики), оформляють нака­зом по організації, після того як робітника пройшли інструктаж ва ро­бочому місці. Повторну перевірку знань правил техніки безпеки прово­дить кваліфікаційна комісія не рідше одного разу в 12 місяців.

 Дозвіл на пуск вантажопідйомної машини у роботу надається після технічного огляду, який полягав у ретельному обстеженні вантажопідйом­ної машини, її металевих конструкцій і окремих вузлів. Під час огляду перевіряють дію механізмів і приладів безпеки, заземлення машини, кранові шляхи і т. ін. Проводиться статичне і динамічне випробовування крана вантажем.                                       

Технічний огляд проводиться з такою метою, щоб встановити, що вантажопідйомна машина перебуває у справному стані, що забезпечить її надійну експлуатацію.

Технічний огляд бував повним і частковим. Повний полягав в зовніш­ньому обстеженні машин, статичному і динамічному випробовуванні, част­ковий технічний огляд - це обстеження вантажопідйомної машини без випробовування вантажем. Такий огляд всіх вантажопідйомних машин здійс­нюють не рідше одного разу в рік, а повний один раз у три роки.

Позачерговий технічний огляд машин з випробовуванням вантажем про­водиться після реконструкції машини, заміни стрілового обладнання або капітального ремонту.

Статичне випробовування крана проводиться навантаженням, що на 25% перевищує вантажопідйомність крана. При цьому перевіряється міцність крана і його окремих елементів.

При статичному випробовуванні стрілових кранів (баштових, портальних, автомобільних з/д, гусеничних та ін.) стрілу встановлюють в положення, яке відповідав найменшій стійкості крана, і вантах підіймають на ви­соту 200...300 мм.

Кран вважається таким, що витримав випробовування, якщо протягом 10 хвилин піднятий вантах не опустився на землю і не виявлено тріщин, деформацій чи інших пошкоджень.