Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 37

Забороняється видаляти газ з колодязя методом випалювання. Після кожної години роботи необхідно приводити повторну перевірку наявності газу в колодязі.

Забороняється входити у колодязі і виконувати роботи без дозволу начальника гідротехнічної споруди чи особи, що його заміщає. Відсут­ність газу в колодязі під час перевірки не виключав необхідності вжит­тя всіх заходів безпеки при роботі в ньому.

Перед допуском до роботи у колодязях начальник споруди зобов'яза­ний особисто впевнитись в безпеці проведення робіт, перевірити шлях, за яким можливе надходження у колодязь води, і вжити заходів, що гаран­тують безпечне виконання робіт. На спорудах, де в черговий персонал, про допуск до робіт у колодязях начальник споруда сповіщав начальника вахти чи відповідального по споруді.

Роботи в колодязях виконуються бригадою з трьох осіб, при цьому один. повинен перебувати у колодязі, а двох - на поверхні у готовності при аварійних ситуаціях в будь-яку хвилину підняти його з колодязя. При необхідності роботи у колодязі двох робітників бригада повинна складатися з п'яти осіб.

Для допуску у колодязі робочі повинні мати справний верхолазний пояс з наплічними поясами і кільцем на їх перетині з боку спини для кріплення кінця вірьовки, другий кінець вірьовки повинен знаходитись на поверхні і мати довжину не менш як 2 м, щоб за нього могли вільно взятись два чоловіки.

Роботи у колодязях виконуються у касках і в шлангових протигазах зі шлангом, довжина якого перевищує глибину колодязя, у колодязь спус­каються скобами, при відсутності використовується драбина, верхній кінець якої надійно закріпляється за край колодязя.

Взуття для роботи в колодязях повинне бути без цвяхів і стальних підківок, у противному разі на нього необхідно надівати калоші.

Для стаціонарного освітлення колодязів, а також для переносного ос­вітлення робочих місць використовуються акумуляторні світильники напру­гою не вище за 12 В у вибухозахисному виконанні, спуск у колодязь до­зволяється з лампою ДБВК після перевірки газоаналізатором наявності у ньому небезпечних газів. При відсутності у колодязі кисню лампа гасне. У цьому випадку робітники повинні негайно піднятись наверх. При наявнос­ті у колодязях електрокабелів роботи повинні виконуватись відповідно до вимог техніки безпеки при експлуатації електроустановок. Не дозво­ляється працівникам, що обслуговують зрошувальні і осушувальні системи, зпускатись у колодязі для відкривання засланок в одиночку без страхаючої особи, що перебував на поверхні.

Керівника робіт і робітники повинні вміти надати першу долікарняну допомогу потерпілий від отруєння газом чи інших ушкоджень.

Спуски (лази) у колодязі повинні закриватися стаціонарними щитами, що запобігають випадковому падінню людей у колодязі.

6.3. Безпека праці при виконанні пальових робіт

У гідромеліоративному будівництві для спорудження штучної основи під гідротехнічні споруди виконується певний об’єм палебійних робіт. З цією метою використовуються залізобетонні, металічні і дерев’яні па­лі різної довжини (від 3 до 6 м) квадратної чи циліндричної форми.

При виконанні пальових робіт без дотримання відповідних вимог тех­ніки безпеки можливі аварії з нещасними випадками. Причини виробничого травматизму при виконанні пальовик робіт: використання несправного ус­таткування, перебування сторонніх осіб в небезпечній зоні, відсутність необхідних приладів безпеки, відлети зрубуємих, не забитих частин паль, недостатнє з’єднання палі з наголовником копра, відсутність необхідно­го нагляду за паро повітропроводами і зоною виконання робіт, динамічні перевантаження тощо.

Для забивки паль в гідромеліоративному будівництві використовують самохідні пале бійні установки, плавучі копри, вібропогружувачі.

Пальові роботи виконуються за схемою, наведеною в паспорті само­хідної палебійної установки, або за проектом, затвердженим головним ін­женером будівництва, під безпосереднім наглядом майстра чи виконроба.