Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 47

Робочі розчини отрутохімікатів треба виготовляти на спеціально об­ладнаних заправочних пунктах, де наявна апаратура для виготовлення розчинів (банки з герметичними кришками, механічні мішалки), а для за­повнення резервуарів оприскувачів - насоса і шланги. Заправочні пункти повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 200 м від житлових  будівель чи дворів. При роботі з допомогою ранцевої апаратури працівники повинні перебувати на відстані не менш як 5 м один від одного. При сп­рискуванні треба стежити, щоб факел розпилу не спрямовувався потоком по­вітря на працівника. Сприскування за допомогою наземної апаратури на допускається при швидкості вітру понад 3 м/с. На місцях роботи з гербіцидами вивішують попереджувальні плакати і про виконання робіт спо­віщають всіх місцевих жителів. Хімічні заходи очистки каналів еко­логічно небезпечними, тому слід обмежувати їх використання.

7.4. Експлуатація дощувальних машин

Для зрошення сільськогосподарських культур широко застосовують дощувальні машини різних типів і модифікацій.

До роботи на дощувальних машинах "Фрегат", ДФ - 120 "Дніпро", “Кубань” "Волжанка" та ін., проведення монтажних, пусконаладочних робіт, технічного їх обслуговування допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медогляд і навчання безпечним методам праці. При експлуатації машин з гідропідкормлювачем робітників знайомлять з фізико-хімічними властивостями добрив, що використовуються, їх дією на орга­нізм, з способами і методами безпечного поводження з ним, засобами особистої і загальної профілактики. Оператор, зайнятий на роботі з засто­суванням мінеральних добрив, щорічно повинен проходити медичний огляд.

Полив з допомогою дощувальних машин в охоронних зонах лінії елект­ропередач дозволяється після видачі наряду-допуску на виконання цих робіт.    

При розміщенні машин біля лінії електропередач мінімальна відстань від кінця струменю дощувальних агрегатів до проекті крайніх проводів лінії повинна відповідати вимогам ДЕСТ 12.1.013-78, треба також враховувати швидкість і напрямок вітру. На зрошувальних ділянках обладнуються польові стави з необхідними санітарно-побутовими примі­щеннями. Для підтримки зв'язку операторів з машиністами насосних стан­цій і керівників робіт польові стани обладнуються засобами зв'язку.

Зрошення сільськогосподарських культур дощувальною машиною "Дніпро" проводиться під керівництвом головних спеціалістів господарств згідно з затвердженим планом-графіком. Персонал, що обслуговує машини, повинен бути ознайомлений з інструкцією з техніки безпеки і виробничої санітарії при монтажі, експлуатації і технічному обслуговуванні дощувальної машини ДФ-120 "Дніпро". Головна особливість роботи цієї машини полягав в синхронізації руху самої машини і трактора, що має енергосилову установку. Операторські функції при експлуатації ДФ-120 "Дніпро" значно складніші ніж на інших електрифікованих машинах. Електростанція повинна рухатись поруч з торцем дощувальної машини на другій передачі з виключеними ходозменшувачами.                 

Не слід переставляти дощувальну машину ДФ-120 "Дніпро" в нічний час без працюючої сигналізації і системи світлового контролю

Машина дощувальна фронтально електрифікована МДФЕ "Кубань" працює від відкритої зрошувальної мережі і здійснює полив, рухаючись вздовж каналу. Джерелом електроенергії для електроприводу є синхронний генератор змінного струму, який встановлений на електричному візку і приводиться в дію від дизеля.

Поле і зрошувальна система повинні відповідати вимогам, зазначеним в технічних умовах: максимально допустимий загальний похил поверхні по­ля вздовж ферми машин - не більше 0,02, місцевий похил між трьома вітками - 0,03, похил каналу - 0,0001. На полі не повинно бути будівель, поверхневих трубопроводів, ярів, валунів, дерев, заболочених ді­лянок та Інших перешкод.