Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 50

Запобіжні клапани забезпечуються пристроями, які захищають обслу­говуючий персонал від опіків, коли спрацював клапан і коли перевіряється їх дія. крім цього, запобіжні клапани мають сигнальні пристрої у виг­ляді свистка, щоб при виході пари з котла на робочому місці подавався сигнал.

До арматури котельнях установок також належать водовказівні прила­ди, за допомогою яких контролюється рівень води у котлі. Передбачається також встановлення автоматичних сигналізаторів верхнього і нижнього граничною рівня води.

Впуск води найчастіше виникав в результаті недогляду чи неправиль­ної дії обслуговуючого персоналу, несправного стану водовказівної арма­тури та інших причин. До тяжких наслідків приводить також і пере­повнення котла водою.

Парові котли обладнують приладами безпеки, які автоматично припи­няють подачу теплоти до котла при низькому чи високому рівні води, при високому тиску пари. Щоб не виникали вибухи в топці при заповненні топочного простору горючим газом, топка вентилюють і автоматично підтримують належне співвідношення газу і повітря в них.

Котли встановлюють у спеціально відведених котельнях приміщеннях. У зоні, де перебувають люди, обладнують вентиляційний пристрій, який забезпечує усунення з робочої зони надлишків вологи, пилу і газів.

Власник парових і водогрійних котлів зобов'язаний зареєструвати їх в органах Державного комітету по нагляду, якщо вони відповідають таким вимогам:    

 де   t – температура, °С, V - водяний об'єм котла, м3.

Відмітка про реєстрацію ставиться в паспорті котла. Перереєстрацію котла проводять після демонтажу і установки його на новому місці.

Кожний котел піддягає технічному огляду, який полягає у зовнішньо­му, внутрішньому огляді та гідравлічному випробовуванні. Технічний ог­ляд проводиться перед пуском у роботу (первинний), періодично в процесі експлуатації (плановий) і в необхідних випадках (позачерговий).

Мета зовнішнього і внутрішнього огляду полягає при первинному ог­ляді у визначенні відповідності обладнання вимогам, правил, а при пла­нових і позачергових оглядах - справності котла і можливості його по­дальшого використання.

Первинний огляд котлів проводиться інспектором котлонагладу після їх монтажу і реєстрації. Котли, які не реєструються, підлягають пер­винному технічному огляну особою, відповідальною за справний став і безпечну експлуатацію.

Планових огляд проводиться в такі строки:

зовнішній і внутрішніх - не рідше одного разу в чотири роки;

гідравлічні випробовування - один раз у вісім років. Гідравлічні випробовування проводяться після задовільного зовнішнього і внутрішнього огляду тиском, який перевищує робочий в 1,25 - 1,5 рази.

Під пробним тиском котел витримують протягом 5 хвилин, після чого тиск знижують до робочого і підтримують його до повного огляду.

8.3. Безпека при експлуатації компресорних установок

Вимоги безпечної експлуатації компресорних установок визначені "Правилами влаштування й безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів'. При порушенні правил технічної експлуатації компресорів можуть статися вибухи.

Причинами вибухів і аварія компресорів і повітрязбірників (ресіверсів) є підвищення температури і тиску вище за допустимий, утворення вибухонебезпечних сумішей і зарядів статичної електрики, неякісне мастило, відсутність або несправність арматури й запобіжних приладів, неправильне обслуговування і утримання установки.

При адіабатичному стисканні повітря в компресорі збільшується тем­пература стиснутого повітря, як; можна визначити за формулою

де Т1, Т2 - абсолютна температура відповідно до і після стиснен­ня. К; Р1 Р2 - тиск повітря відповідно до і після стиснення, кПа; n - показник адіабати; n=1,2...1,4 (для повітря n = 1,41).

Розрахунки свідчать, що при стисненні повітря до 1 МПа температура його підвищується від 20 до 300 °С. Підвищення температури повіт­ря викликав перегрів стінок компресора і розкладання змащувальних мас­тил, що може призвести до вибуху компресора. Для попередження вибухів компресорів вживають ряд заходів, до яких належить насамперед вико­ристання для змащування термостійких масел. Циліндри змащують масла­ми, які мають температуру спалаху в межах 216...242 °С, а температуру самоспалахнення 400 °С.