Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 12

Згідно з ПУЕ та ДЕСТ 12.І.009-76 зануленням називається навмис­не з’єднання металевих частин електроустановки, які звичайно не пере­бувають під напругою, з нульовим захисним провідником. Провідники, цю замуляють корпуси окремих струмоприймачів з’єднують не безпосередньо з нульовою точкою, а із спеціально прокладеним нульовим провідником, який має надійне металеве з'єднання: з нульовою точкою генератора або трансформатора. •

Занулення е одним з основних засобів захисту людей від ураження електричним струмом в установках напругою до 1000 Ь. Захисна дія занулення полягає у тому, що при пробої захисної ізоляції на струмо­приймачі виникають умови для утворення струмів короткого замикання, які швидко вимикають пошкоджена електрообпадання від електричної мережі, тобто зменшують тривалість небезпечної напруги на корпусі облад­нання, чим ліквідують небезпеку ураження струмом. Швидке і повне знят­тя напруги з пошкодженого устаткування є основою захисної дії занулення.

Ізоляція токоведучих частин

Однією з головних умов безпеки електроустановок є надійна ізоля­ція. Для цього покривають токоведучі частини шаром діелектрика, що за­безпечує надійну експлуатацію електроустановок. Електрична ізоляція характеризується певними діелектричними властивостями - електричним опором. В електричних установках опір ізоляції струмоведучих частин нормується.

Опір ізоляції між будь-якими провідниками, а також між провідниками і землею повинен складати не менш як 0,5 МОм. ПУЕ встановлює певні норми щодо властивостей ізоляції. Матеріал ізоляції повинен відпові­дати навколишньому середовищу і особливостям експлуатації електроус­тановки, бути стійким до дії агресивного середовища, вологи, нагріву і механічних дій.

Пошкодження ізоляції може виникнути в результаті механічної дії, старіння, електричного пробою тощо.

Причиною старіння ізоляції в дія температури, яка виникає при нагріванні провідників струмами навантаження та струмами короткого зами­кання, дія високої відносної вологості повітря, хімічних речовин, пря­мих сонячних променів та інших чинників. Перенапруги в мережі призводять до електричних пробоїв. Механічні дії (удари, тертя, кручення та ін.) пошкоджують ізоляцію, внаслідок чого оголюються струмоведучі частини електроустановки.

Згідно з ПТЕ стан ізоляції електричних установок визначають пе­ріодичними оглядами та вимірюванням електричного опору. Опір ізоляції визначають спеціальними електровимірювальними приладами після вими­кання всіх джерел живлення. Виміри проводяться для всіх електроустано­вок, що вводяться в експлуатацію, або тих. Що пройшли ремонт чи рекон­струкцію.

У гідромеліоративних організаціях повітряні ЛЕП виконують неізольованими стальними і алюмінієвими проводами на фарфорових або скляних ізоляторах. Провідники підвіюють на відповідних відстанях від землі, дахів будинків, доріг тощо. Від будинків і споруд електричні лінії розмінують на такій відстані, щоб не допустити небезпечного наближен­ня або торкання провідників.

Електробезпека забезпечується також застосуванням стаціонарних огороджень, блокуванням і сигналізацією. Огородження мають кришки чи двері, які забезпечуються замками, сигналізацією або блокуванням. Бло­кування не дозволяє відкривати кришки чи двері при наявності напруги.

Для зменшення імовірності ураження електричним струмом використо­вують малі напруги, номінальне значення яких не перевищує 42 В.

Напруга до 42 В використовується в приміщеннях з підвищеною небез­пекою і особливо небезпечних приміщеннях для живлення ручного електрич­ного інструменту (дрель, гайковерти, паяльники, пили, рубанки), пере­носних ламп, світильників місцевого, стаціонарного освітлення і тих, що розміщені над підлогою нижче 2,5 м.

Напруга не вище 12 В використовується для живлення ручних перенос­них ламп в особливо небезпечних умовах (в кабельних колодязях, оглядо­вих ямах та ін.).                                  

Захисне вимикання