Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 15

Залежно від того, як утримуються стійки і прогони, кріплення буває розпорне, рамне, анкерне і підкосне. Розпірне і рамне використовуються для кріплення стінок у вузьких траншеях, анкерне і підносне - котлованах.

Для елементів кріплення використовують деревину хвойних і листяних порід. Діаметр стійок - 12... 18 см не нижче ІІ сорту, дошки товщиною 3 мм - не нижче Ш сорту. Дошки вкладають на 15 см вище рівня грунту, стійки - на 40 см нижче дна виїмки.

Розбирають кріплення тільки під керівництвом майстра в напрямку знизу   вверх, одночасно засипаючи траншею землею, число дощок, що одночасно виймають з кріплення по висоті виїмки - не більше трьох в щільних грунтах, а в сипучих чи нестійких грунтах не більше однієї, виймаючи дошки, відповідно переставляють розпірки, причому існуючі виймають оді, коли встановлені нові.

Розробку виїмок (траншей, котлованів) без кріплення слід вести укосами. Від правильного вирішення крутизни укосів залежить безпека земельних робіт.

Максимально допустиму крутизну при розробці виїмок без кріплення для різних грунтів природної вологи наведено в СНиП ІІІ-4-80*. Крутизну укосів траншей і котлованів глибиною більш як 5 м треба встановлювати за спеціальним розрахунком.

Крутизна укосу вважається безпечною у тому випадку, коли вона дорівнює куту внутрішнього тертя або трохи більша за нього. Для сипучих грунтів цей кут називається кутом природного укосу.

Коли випадають сильні зливи і рівень ґрунтових вод стає вищим за підошву виїмки, на укіс впливає тиск води, що фільтрується із укосу. У цьому випадку земляні виїмки будуть стійкими тоді, коли укоси закладають з деяким коефіцієнтом запасу.

У календарних планах виконання земляних робіт необхідно передбачати в стислі строки, щоб виїмки не зазнавали дії атмосферних опадів, які змінюють фізико-механічні властивості грунту, сили тертя і зчеплення, що утримують грунт у рівновазі, не постійні, вони суттєво змі­нюються залежно від вологості грунту. Тому керівник робіт повинен систематично наглядати за станом укосів виїмок, оглядати виїмки перед початком кожної зміни, якщо не за кріплені виїмки підлягають зволоженню, працювати можна лише вживши заходів, що запобігають його обвалюванню. Якщо при огляді брівок і укосів виявляють тріщини, що можуть викликати небезпеку обвалювання, роботи необхідно тимчасово припинити до осу­шення грунту. Якщо роботи термінові, треба вжити заходи щодо зменшен­ня в цих місцях крутизни укосів.

При розробці котлованів глибиною понад 15 м влаштовують робочі і запобіжні берми. Ширину робочої берми беруть залежно від транспортних засобів 1 організації земляних робіт, ширину при дотримані кута при­родного укосу можна визначити за умови, що а=0,1 Н, де а - ши­рина берми, Н - висота уступу. Запобіжні берми влаштовують для того, щоб забезпечити стійкість укосу і затримувати куски породи, які можуть падати зверху і створювати велику загрозу для працівників у котловані.

Приступаючи до виконання земляних робіт в зоні розташування під­земних комунікацій, керівник робіт повинен:

отримати письмовий дозвіл організації, що відповідав за експлуата­цію цих комунікацій;

до початку робіт встановити знаки, які зазначають місця розміщення підземних комунікацій (встановлює організація, що їх експлуатує),

грунт біля комунікацій розробляти лопатою без різких ударів під наглядом майстра, а в безпосередній близькості від кабелів, що пере­бувають під напругою, і газопроводів, крім цього, під наглядом інженерно-технічного працівника власника комунікації.

Якщо в процесі виконання земляних робіт знайдено не зазначені у ро­бочих кресленнях підземні комунікації, боєприпаси, роботи в цих місцях необхідно негайно припинити до визначення характеру виявлених комуні­кацій чи предметів і отримати відповідне розпорядження на подальше їх виконання,

При проведенні земляних робіт в глибоких (вузьких) виїмках, ко­лодязях, тунелях  до початку робіт необхідно перевірити якість по­вітря шахтарською лампою, а подальше виконання земляних робіт здійс­нювати лише при наявності індикаторів для визначення наявності газів.