Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 52

Важливе значення для безпечної експлуатації балонів має технічне обстеження в терміни, визначені правилами. Правила не розповсюджуються на балони об'ємом не більше 0,0025 м, для яких добуток об'єму (м3) на робочий тиск (МПа) не перевищує 0,02, і балони, в яких тиск менший за 0,07 МПа.

Місцевими органами котлонагляду видається дозвіл на обстеження ба­лонів наповнюючим станціям і випробовуваним пунктам після перевірки і наявності наказу про призначення на підприємстві осіб, які відпо­відають за проведення обстеження з числа інженерно-технічних праців­ників з відповідною підготовкою; приміщення і технічних засобів, що забезпечують можливість якісного проведення обстеження; інструкції до проведення технічного обстеження.

Міцність балонів перевіряють гідравлічним випробовуванням, а гер­метичність - пневматичним.

Гідравлічні випробовування проводять пробним тиском, в 1,5 рази більшим за робочий. При гідравлічному випробовуванні не повинно бити протікання або потіння, випробовування на герметичність проводиться наповненням балонів стиснутим повітрям до робочого тиску і зануренням їх у воду. При цьому балон не повинен пропускати повітря.

Результати випробовування балонів особа, що відповідав за обсте­ження, заносить до журналу випробовувань.

Правилами встановлені норми браковки або переведення безшовних ба­лонів на менший тиск при збільшенні місткості і зменшенні їх маси. Ба­лони підлягають вибраковці при зменшенні маси більш як на 20% і збіль­шенні місткості більше ніж на 3%.

При використанні балонів не слід встановлювати їх ближче їх від радіаторів опалення, від джерел теплоти з відкритим вогнем - не ближче 5 м, а на відкритій місцевості захищати від прямих променів сонця. Зберігають балони в одноповерхових провітрюваних приміщеннях, які забезпечуються плакатами та інструкціями щодо безпечного користування ними.

Розділ 9. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ

9.1. Загальні вимоги безпеки праці при виконанні  навантажувально-розвантажу вальних і транспортних робіт

Способи виконання цих робіт повинні добиратись так, щоб попередите або знизити до рівня допустимих норм дію на працівників небезпечних і шкідливих факторів шляхом механізації і автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт; застосування пристроїв, що відповідають ви­могам безпеки; експлуатації промислового обладнання відповідно до діючої нормативно-технічної документації; використання сигналізації при пересуванні вантажів вантажо-транспортним обладнанням; правильного роз­міщення і складання вантажів у місцях виконання робіт і в транспортних засобах; виконання вимог безпеки праці в зоні можливого падіння вантажів, в охоронній зоні ліній електропередач, вузлах інженерних ко­мунікацій тощо.

За ступенем небезпеки при навантаженні, розвантаженні і переве­зенні вантажі поділяють на сім груп:

1 - малонебезпзчні вантаж і (будматеріали, запасні частини, продук­ти харчування і т. ін.) перевозяться як в тарі, так і без неї;

2 - горючі вантажі (бензин, кезосян, дизельна паливо, спирт та ін.) перевозять в закритих ємностях;

3 - порошкові гарячі вантажі (мінеральні добрива, цемент, асфальт т. ін.);     

4 - агресивні обтікаючі рідини (кислоти, луги, електроліти тощо);

5 - балони з стисненими газами (кисень, ацетилен, пропан і т. ін.);

6 – вантажі небезпечні за своїми розмірами (за довжиною, шириною, висотою);

7 - особливо небезпечні вантажі (вибухонебезпечні, радіоактивні, отруйні речовини).

Навантажувальні і розвантажувальні роботи й досі залишаються найбільш трудомісткими процесами.

До ручних навантажу вально-розвантажу вальних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з правил безпеки, медичний огляд і мають дозвіл на виконання цих робіт.

Механізований спосіб навантажувально-розвантажувальних робіт обов’язково застосовують при масі вантажу понад 50 кг, а також при підніманні вантажів на висоту, більшу за 3 м.