Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 25

Динамічне випробовування крана проводиться після того, як отримані позитивні результати статичного випробовування. При цьому перевіряють дію механізмів крана і його гальм під навантаженням, вантах повинен на 10% перевищувати вантажопідйомність крана. При динамічному випробовуванні проводять підйом і опускання вантажу, а також перевіряють дію всіх інших механізмів крана при найбільшому вильоті стріхи.

Результати технічного огляду у всіх випадках заносять до паспорта крана з записом строку наступного випробовування, а також до жур­налів їх обліку і огляду. Запис у паспорті діючого крана повинен підтверджувати, що кран відповідав вимогам Правил, перебував в справно­му стані і витримав випробовування. Запис у паспорті і журналі завіряється підписом інженерно-технічного працівника з нагляду.

4.4. Техніка безпеки при такелажних роботах

Всі вантажопідйомні машини залежно від виду піднімаючого вантажу обладнані вантажним крюком, грейфером чи електромагнітом. Відповідно до призначення, геометричних розмірів, маса вантажу і умов виробництва застосовують вантажозахватні пристрої різного типу (стропи, траверси, кліщі, захвати). Для підйому і переміщення рідких і сипу­чих вантажів використовується спеціальна тара (бадді, ящики, лотки).

До такелажних робіт належать строповка будівельних конструкцій і обладнання, підйом, переміщення і опускання будівельних конструкцій, закріплення і зняття тимчасових відтяжок і т. ін.

Для підйому, переміщення і опускання вантажів використовують різні канати. Найпоширенішими є стальні канати з різаний технічними характе­ристиками (ДЕСТ 3241-80).

Канатні стальні стропи згідно з ДЕСТ 25573-82 поділяють за формою поперечного перетину на круглі і плоскі, круглі канати за конструктив­ними ознаками - на канати одинарної, подвійної і потрійної скрутка. При подвійній скрутці спочатку скручують окремі дротики у жмути, а потім з готових жмутів скручують канат.

За способом скрутки канати бувають такі, що розкручуються (Р), і такі, що не розкручуються (Н).

За механічними властивостями дроту канати бувають високої якос­ті (В), нормальної якості марки І; канати марки ІІ і Б - канати бензольні.

За призначенням канати поділяють на вантажолюдські (ВЛ)і вантажні (В); бензольні для перев'язки вантажів (Б).

Умовні позначання канатів включають всі його основні характеристи­ки, наприклад: канат 83-ВД-В-Н-140 ДЕСТ 7372-79 - канат плоский шири­ною 83 мм вантажолюдського призначення, високої якості марки (В), такий що не розкручуються (Н), з опором на розрив 140 кгс/мм2.

Канати мають заводський паспорт або сертифікат, де зазначають підприємство, що виготовило канат; призначення каната; вид покриття, діаметрі напрямок скрутки (лівий чи правий); масу каната, довжину (500...1000 м), розривне зусилля каната; матеріал сердечника (пласт­масовий, органічний чи металевий); дату виготовлення.

Будівельні конструкції, обладнання та інші вантажі піднімають вантажопідйомними машинами за допомогою різних строп, стропами нази­вають відрізки канатів, що забезпечують швидке, зручне і безпечне закріплення вантажів.                                  

Існує кілька різновидів вантажних строп. На монтажі використо­вуються стропи канатні (СК), ланцюгові (СЛ) і універсальні (УСК).

За кількістю віток стропи поділяють на одновиткові (1 СК), двовиткові (2 СК), тривиткові (3 СК), чотиривиткові (4 СК), двопетельні (СКП), кільцеві (СКК).                   

Багатовиткові стропи служать для підйому вантажів за 2-3 чи 4 точки. При строповці чотиривитковим стропом необхідно слідкувати за тим, щоб вони працювали в рівних умовахі1 навантаження передавалось на всі витки рівномірно.

Канатні стропи виготовляють з суцільного каната. Зрощення кана­тів не допускається. При виготовленні віток строп кінці канатів повинні закріплюватись способом заплітання, гільзоклиновим з'єднанням чи сполучатися за допомогою алюмінієвої втулки.

Для полегшення такелажних робіт при строповці та розстроповці ви­користовуються захвати, вони є частиною стропів. Захвати кріпляться до стропи і з їх допомогою можна швидко закріпити стропу на вантажі. На стропах кріплять крюки, зажими, а також інші пристрої.