Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 4

Фібриляцією серця називається такий стан, коли воно перестав ско­рочуватись як єдине ціле у відповідній послідовності (спочатку перед­сердя, а потім шлуночок), а настають окремі некоординовані посіпування волокон серцевих м’язів (фібрил) і серце перестає працювати як насос. Воно витрачає енергію, але не виконує корисної роботи, в резуль­таті чого в організмі припиняється кровообіг, серце виснажується і зупиняється. Разом з кровообігом припиняється дихання і настає клі­нічна смерть. Фібриляція звичайно продовжується короткий час, потім настає повна зупинка серця.

Зупинка дихання як першопричина смерті від електричного струму спостерігається частіше за зупинку серцевої діяльності. Порушення ро­боти легенів також спричиняється безпосередньою чи рефлекторною дією струму на м’язи грудної клітки, які беруть участь в процесі дихання. Судороги м’язів утруднюють дихальні рухи грудної клітки і в результа­ті настає асфіксія - ядуха від нестачі кисню і надлишку вуглецю в ор­ганізмі.                                                              

Людина починає відчувати утруднення дихання вже тоді, коли через неї проходить струм в 20...25 мА промислової частоти (50 Гц). Якщо цей струм довгий час буде проходити через тіло людини, настануть су­дороги м’язів, потім припиниться дихання і нарешті зупиниться серце настане клінічна смерть. Зупинка серця в даному випадку буде викли­кана вже не дією струму на нього, оскільки струм до 100 мА фібриляції серця не викликає, а припиненням подачі кисню в організм внаслідок зупинки дихання.

Великі струми, від 100 мА до 5 А, які викликають фібриляцію серця, можуть також зупинити дихання. Однак при цих струмах первинним буде припинення діяльності серця, оскільки явище фіб­риляції настає значно раніше, ніж параліч дихання. При струмах, більших за 5 А, коли людина потрапляє під високу напругу (понад 1000 В), спочатку звичайно припиняється дихання. При надмірному збуд­женні організму людини, електричним струмом виникає дуже важка нервово рефлекторна реакція організму. Вона супроводжується глибокими порушен­нями кровообігу, дихання, обміну речовин тощо. Це - електричний шок. Він мас дві фази: першу - сильного нервового збудження й другу - глибокого гальмування і знесилення нервової системи. Після сильного збудження нервової системи знижується кров’яний тиск, частішає пульс, слабшає дихання, виникає депресія - гнітучий стан і повна байдужість до оточення при наявності свідомості. Такий шоковий стан може продовжуватись від десятків хвилин до однієї доби і більше. Після цього може настати смерть від повного згасання життєво важливих функцій.

Лише при активному і своєчасному наданні лікарської допомоги мож­на досягти видужання.                                             

Слід зазначити, що електричні удари є серйозною небезпекою для життя потерпілого. Вони викликають 85-87% смертельних уражень (беручи за 100% всі смертельні випадки від дії струму).

Таким чином, як будь-який подразник, електричний струм діє на лю­дину місцеве, пошкоджуючи тканини, і рефлекторно через нервову систему, уражаючи судини, рухальні і дихальні органи.

2.3. Фактори, що впливають на наслідки ураження

електричним струмом

Тяжкість ураження електричним струмом залежить від ряду фізичних і фізіологічних умов.

Тіло людини є провідником електричного струму. Однак провідність живої тканини відрізняється від провідності звичайних провідників і напівпровідників. Це обумовлене не тільки її фізичними властивостями, а також складними біохімічними і біофізичними явищами, які притаман­ні живому організму.

Наслідки електричної травми залежать від опору тіла людини. Елек­тричний опір тіла людини складається а опору шкіри та опору внутрішніх органів. Опір тіла людини є змінною величиною, що має нелінійну залеж­ність від багатьох факторів, в тому числі від стану шкіри, параметрів електричної мережі, фізіологічних факторів і стану навколишнього се­редовища.