Основные тенденции социального развития коллектива в экономически развитых странах. Способы активизации трудовой деятельности персонала предприятия. Принципи праксеології — новий напрямок розвитку мотивації на підприємстві, страница 94

п/п

Принцип

праксеології

Застосування в мотивації (для підвищення ефективності діяльності персоналу)

1

2

3

1

Досконалість дії — ідеал, об'єднуючий у собі всі достоїнства гарної роботи

Досконалість дії (гарна робота) — це ціль, якої прагне досягти організація, використо­вую­­чи мотивацію персоналу. Таким чином, при розвитку функції менеджменту мотива­ції можна використовувати досягнен­ня праксеології

Закінчення таблиці

1

2

3

2

Важливість мети визначає вид діяль­ності. Зі зміною важли­вості мети змі­нюється вид діяльності: забава, хобі пере­ходять у професійний вид діяль­ності, а проблема досконалості буде незнач­ною чи важливою

Менеджеру необхідно показувати важливість дорученої їм роботи. Персонал повинен усві­домлювати важливість мети виконуваної ним роботи для організації, тоді виникає задача удосконалювання дії

3

Результативність дії. Діяльність може бути більш-менш результативної. Сту­пінь результативності визначається в порівнянні зі зробленою дією чи між двома виконавцями тієї самої дії

Щоб досягти більш високої ре­зультатив­ності дії персоналу, необ­хідно використо­вувати постійний, потоковий контроль, що базується на методі порівняння. Необхідно створювати умови як для порівняння менеджером дій пра­цівників, так і для порівняння працівни­ками дій один одного

4

Дія традиційним способом — це гальмо прогресу

Розвиток організацій — це одна з умов їхньої конкурентноздатності. Щоб одержати якісний розвиток, необхідно мотивувати нетрадиційне мислення

5

Ефективність боротьби. Боротьба — це прагнення до суперечливих цілей. Супереч­ливі цілі — це два ряди цілей, з яких хоча б одна мета першого ряду суперечить відповідній меті дру­гого ряду, а інші можуть бути загальними

Завжди можна у проти­борчих сторін знайти загальні цілі. Боротьба, змагання підви­щують продуктивність праці, ефективність дії і можуть бути використані як мотиватор

6

Необдумані наслідки. Крім необхід­ного результату, досягнення мети може викликати несподівані на­слідки. Роз­щеп­лення ядра атома дало людству не тільки могутнє джерело енергії, а й смертельну зброю

При здійсненні мотивації персоналу можли­вий зворотний ефект — демотивація. Щоб цього не відбулося, кожна дія з розвитку мотивації в організації повинна бути піддана ретельному аналізу

Результат дії в процесі мотивації відповідає завершальному етапу моти­ваційного циклу "дія – задоволення – потреби". Аналізуючи принципи праксеології, вважає автор, необхідно зупинитися на принципі "результативність дії". Якщо потреба задоволена, то можливий перехід до нової потреби і начала нового витка процесу мотивації. Результат з позиції менеджера — суб'єкта мотивації — це виконання роботи співробітниками, результат з позиції працівника — об'єкта мотивації — це задоволення потреби. Таким чином, можна зробити висновок: результат повинен відповідати витраченим зусиллям. Даний принцип мотивації рівнозначний як для позиції менеджера, так і для позиції персоналу. Підводячи підсумок, сформулюємо принципи мотивації, отримані в результаті аналізу положень праксеології:

1. Результатом мотивації повинна стати досконалість дії.

2. Усвідомлення важливості мети виконуваної роботи підсилює мотивацію.

3. Результати дії необхідно контролювати на основі методу порівняння.

4. Результат повинен відповідати витраченим зусиллям.

5. Необхідно мотивувати нетрадиційне мислення — стимул розвитку.

6. Боротьба повинна лежати в основі організації процесу мотивації.

7. Попереднє планування й аналіз мотиваційних заходів допоможе уник­нути демотивації.