Основные тенденции социального развития коллектива в экономически развитых странах. Способы активизации трудовой деятельности персонала предприятия. Принципи праксеології — новий напрямок розвитку мотивації на підприємстві, страница 5

На сучасному етапі на світових ринках змінюються конкурентні умови, які при­зводять до отримання динамічно мінливих конкурентних переваг. Вони базуються на нововведеннях, інноваціях, які застосовуються на всіх стадіях виробничого про­цесу. Тому економічне зростання стає більш пов’язаним з відкритістю в міжнародній торгівлі, ефективністю фінансової системи, мобільністю ринків праці тощо.

У нашій країні існують такі напрямки подолання несприятливих умов щодо під­ви­щення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств: необхідність прове­ден­ня політики щодо підтримки конкурентоспроможних підприємств та рішучого звільнен­ня від підприємств-банкрутів; неухильне проведення антимонопольної політики; підтримка нових конкурентних переваг підприємств, які спрямовані на створення високо­тех­но­ло­гічної продукції з використанням інновацій [3]. Це вимагає розвитку сучасного кон­курентного середовища, ефективного фондового ринку, діючої фінансово-бан­ківсь­кої системи, здійснення реальної державної підтримки та налагодження іннова­цій­но-інвестиційних процесів.

Створення конкурентоспроможного виробництва високотехнологічної продук­ції повинне базуватися на інноваційній моделі конкурентоспроможності, зростанні кон­ку­ренції на рівні підприємства, концентрації уваги не на витратах виробництва, а на якості та новизні продукції. Тому зростає важливість таких принципів, як опера­тив­ність, гнучкість, адаптація до середовища, що змінюється. Основними чин­ни­ка­ми, що впливають на зниження рівня конкуренції, є низький рівень НДДКР, неефек­тивна система управління, низький рівень кваліфікації робітників.

___________

Література: 1. Гапоненко Н. И. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку // Вопросы экономики. — 1997. — №9. — С. 8 – 12. 2. Грачева М. В. Инновационная деятельность промышленности: теория и практика в странах рыночной экономики и инновационные вопросы российских предприятий. — М.: РАН ИМЭМО, 1994. — 56 с. 3. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. — К.: ІЕП НАНУ, 1999. — 254 с. 4. Завлин П. Н., Ипатов А. А., Кулагин А. С. Инновационная деятельность в условиях рынка. — СПб.: Наука, 1994. — 192 с.

Подпись: © Абрамов А., 2003

УДК 339.13.138

Абрамов А.

3, Инновационная деятельность

и комплекс маркетинга

В современных условиях экономического развития и становления рыночных отношений в Украине инновационная деятельность требует всестороннего анализа. Это позволит наиболее эффективно использовать новшества и инновации.

Перед предпринимателем и руководителем хозяйствующего субъекта, ком­мер­ческой структуры возникает необходимость всесторонне проанализировать воз­­можность применения инновации и принять решение, руководствуясь принципом эф­фективности, применить инновацию с последующей наибольшей экономической отдачей.

Существующие методики по определению экономической эффективности при­меняются к инвестиционным и инновационным проектам. Они предполагают исполь­зо­ва­ние ряда математических формул для сопоставления затратных статей проектов с ожидаемой прибылью в будущем и определения срока окупаемости таких про­ектов [1].

Если рассмотреть использование новшества или инновации в комплексе мар­ке­тинга, то можно получить более полную картину прогнозируемого результата по принимаемым управленческим решениям.

Разработка маркетинговых стратегий фирмы должна опираться на пред­ва­ри­тель­ное изучение возможностей использования тех или иных новшеств, чтобы в случае необходимости произвести заказы на разработку необходимых новаций.