Основные тенденции социального развития коллектива в экономически развитых странах. Способы активизации трудовой деятельности персонала предприятия. Принципи праксеології — новий напрямок розвитку мотивації на підприємстві, страница 93

Перспективы развития "Харьковского инновационного порта" не могут быть обеспечены без целенаправленной поддержки госу­дарст­вен­ных и регио­нальных органов власти. Такая политика должна бази­ро­ваться на представ­ле­нии о том, что сфера науки и обра­зо­вания и, в пер­вую очередь, ее "кадровый потенциал", является стра­тегическим и наиболее перспективным ресурсом разви­тия региона. Поэтому органами власти должны активно поддерживаться такие инициативы и процессы:

признание сферы научно-технических разработок и производства немате­риальных продуктов стратегическим направлением развития региона;

поощрение и поддержка процессов корпоратизации и коммерциализации научной сферы;

инициирование изменений и дополнений в существующей нормативной базе, стимулирующей инновационно-инвестиционную деятельность в регионе;

повышение качества подготовки специалистов в системе образова­ния (результативность, приближение к практике);

концентрация ресурсов региона для обеспечения дорогостоящих процес­сов обслуживания интеллектуальных производств (международная рекламная деятельность, правовая поддержка, защита информации);

инициация международного экономического сотрудничества, оказание помо­щи в менеджменте коммерческой и организационной сторон интеллек­туального производства;

поддержка жесткости договорной практики (арбитражная, судебная защи­та от недобросовестных клиентов), снижение издержек обращения с рынками;

информационная поддержка зарубежных инвесторов и партнеров (сни­же­ние издержек вхождения в территориальный сектор для ведения хозяйст­вен­ных операций).

ПРИНЦИПИ ПРАКСЕОЛОГІЇ —

НОВИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наумік К.Г.,

 
 


соискатель ХГЭУ

Вирішальна роль у вдосконалюванні нашого суспільства приділяється еко­номічному росту з урахуванням поглиблення науково-технічного прогресу, при­ско­рених темпів відновлення виробничого потенціалу. Зростаючі потреби суспіль­ства вимагають рішучого повороту науки до запитів практики, безупинного поповнення арсеналу наукових ідей і розробок. Для практики сучасного госпо­дарювання дуже важливою є розробка проблем, пов'язаних з мотивацією спіль­ної діяльності людей, організованих у колективи, оптимізацією діяльності малих груп і первинного колективу, дослідженням механізму їхнього функціонування і контактів, структурної складності і групової свідомості.

Різноманіття існуючих підходів у визначенні сутності категорії "мотивація" виділяє одну загальну її особливість. Мотивація обов'язково цілеспрямована і засто­совується для інтенсифікації досягнення кінцевого результату. Цілеспря­мованою дією — тобто навмисним і свідомим з погляду його результативності — займається наука праксеологія. Вперше поняття "праксеологія" було використано в публікації французького вченого А. Аспинаса в кінці ХІХ сторіччя. Л. Мизес, Т. Котар­бинський, Е.Е. Слуцький заклали основи розвитку цієї науки.

Праксеологія прагне до свідомого вибору засобів, прийомів і методів, здатних при найменшій витраті сил дати найбільші результати.

Мотивація, як функція менеджменту, за допомогою введення в дію різних стимулів і активізації мотивів також прагне при найменших витратах забезпечити досягнення найбільших результатів.

Достоїнство праксеології в тім, що вона цікавиться формами удосконалю­ван­ня дій загальними для всіх сфер діяльності. Завдяки узагальненому характеру праксео­ло­гія вивчає найбільш комплексно будь-яку цілеспрямовану діяльність людини.

Подібність основних задач мотивації як функції менеджменту і праксеоло­гії — науки про зроблену діяльність — дає можливість при розвитку мотивації вико­ристовувати накопичений досвід праксеології. Використання принципів прак­сеоло­гії — це новий напрямок розвитку мотивації. Їх застосування в мотивації представлене в таблиці.

Таблиця

Застосування принципів праксеології в мотивації