Основные тенденции социального развития коллектива в экономически развитых странах. Способы активизации трудовой деятельности персонала предприятия. Принципи праксеології — новий напрямок розвитку мотивації на підприємстві, страница 36

Стан і структура трудових ресурсів Харківського регіону стали предметом особ­ливого розгляду в Стратегії зайнятості та перепідготовки населення на 2001-2004 роки, де одним із головних критеріїв досягнення мети щодо зайнятості населення є динаміка зростання кількості робочих місць на підприємствах регіону [3].

В табл. 1 подана динаміка змін у чисельності працюючих в галузях економіки Харківської області, які розраховані за даними статистики [5].

Таблиця 1

Динаміка зміни середньорічної чисельності працівників, зайнятих в різних галузях економіки Харківської області

Галузь

Чисельність працівників за роками, тис. осіб

Показники зміни

1995

2000

темпи росту/ спаду, %

різниця чи­сельності, тис. осіб

1

2

3

4

5

Промисловість

332,7

236,2

70,99

-96,5

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

Сільське господарство

170,9

120,8

70,68

-50,1

Транспорт і зв‘язок

93,9

68,9

73,37

-25,0

Будівництво

69,7

40,0

57,38

-29,7

Торгівля, громадське харчування, жит­ло­во-комунальне господарство та інші види побутового обслуговування населення

115,5

75,8

65,63

-39,7

Cфери соціальної економіки

212,1

192,1

90,57

-20,0

Наука і наукове обслуговування

42,2

26,8

63,51

-15,4

Фінансування та страхування, пенсійне забезпечення

10,0

8,5

85,0

-1,5

Апарат органів державного й госпо­дарсь­кого управління, громадських організацій

29,2

39,0

133,56

+9,8

Разом:

1076,2

808,1

75,08

-268,1

Як видно з табл. 1, у 2000 році порівняно з 1995 загальна середньорічна чисельність працівників, зайнятих в галузях економіки Харківської області змен­ши­лась на 268,1 тис. чол., або на 75,08%. Аналогічна тенденція простежується при розгляді динаміки за п‘ять років в окремих галузях економіки, таких, як промисло­вість, сільське господарство, транспорт і зв‘язок. Але найбільш оприлюднене змен­шення середньорічної чисельності припадає на будівництво (42,62%), науку і науко­ве обслуговування (36,49%). І тільки середньорічна чисельність апарату орга­нів державного та господарського управління, громадянських організацій збільши­лась на третину (на 33,56%).

Аналіз структурного складу працівників за різними галузями економіки пока­зав найбільш значне структурне зменшення загальної кількості зайнятих в будів­ництві, науці та науковому обслуговуванні, що майже повністю кореспондується з висновками табл. 1.

Незважаючи на те, що загальна кількість працюючих за п`ять років зменши­лась (див. табл. 1), відбувається процес оновлення трудових ресурсів і розширення в останні роки зайнятості, що показано в табл. 2.

Оцінюючи показники табл. 3, необхідно відзначити різке зростання праце­влаштованих відносно середньорічної чисельності працівників в галузях економіки Харківської області (див. табл. 1). Навіть затяжна економічна криза не загаль­мувала, і критична маса накопичених офіційних безробітних почала свій зворотній шлях до робочих місць.

Так за п`ять років, які розглядаються, динаміка працевлаштування повністю або частково безробітних показує абсолютне зростання у всіх без винятку галузях економіки. Особливо вражаючим такий зріст працевлаштованих є в:

сільському господарстві — 8,36 рази (3 417 осіб);

торгівлі, громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та ін. — 5,56 рази (5 884 осіб);

промисловості — 4,7 рази (7 512 осіб).