Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 41

Варіант 88

1  Продуктивність праці та її народногосподарське значення.

2  Тарифна і безтарифна системи оплати праці.

3  Технологічним процесом дільниці передбачено виготовити на вер­статі 1 – 1780 шт. деталей, а на верстаті 2 – 2050 шт. таких самих деталей. Трудомісткість виготовлення деталей на першому верстаті – 0,22 люд-год., на другому – 0,17 люд-год. на одну деталь. Визначити середню трудомісткість виготовлення деталі на дільниці.

4  На підприємстві впроваджені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили: впроваджене централізоване обслуговування в основних цехах і вивільнено 18 допоміжних робітників; механізовані допоміжні вантажні роботи зі зменшенням трудомісткості на 23 тис. нормо-год.; створені комплексні бригади, внаслідок чого покращилося використання змінного фонду робочого часу з 85% до 96% (кількість робітників – 845 чол.); збільшена питома вага виробників у загальній кількості персоналу – з 76% до 78,5%. Визначити використаний резерв зростання продуктивності праці. При розрахунку врахувати, що кожен робітник відпрацьовує за рік 2210 нормо-год.

5  Трудомісткість бригадокомплекту з розрахунку на місяць (22 робочих дня по 8 год.) становить 1960 нормо-год. Нормованим завданням передбачене виконання науково обґрунтованих норм на 103,5%. Середня тарифна ставка відповідає розряду роботи і становить 9,9 грн за годину. Визначити кількість робітників у бригаді і загальний заробіток, якщо нормоване завдання виконане у встановлений термін, а премії виплачуються за двома показниками: за виконання завдання в строк або достроково – 16 % тарифного заробітку і за здавання продукції з першого подання – до 28% тарифного заробітку (за умови зниження розміру цієї премії на 2 пункти за кожен відсоток браку чи здавання продукції з другого подання). Фактично здано з першого подання 98% продукції.

6  Розрахувати tм і tшт на фрезерування площини сталевої деталі дов­жиною 320 мм і шириною 300 мм циліндричною фрезою за 4 проходи, якщо: l1=l2=14,5 мм, s=110 мм/хв, час на встановлення, зняття деталі і перехід – 1,8 хв, ВОП і ОБ – 9,3 % від оперативного часу.

Варіант 89

1  Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

2  Класифікація персоналу підприємства. Визначення потреби у кадрах.

3  У цеху виготовлено 480 тис. т простого суперфосфату і 3,45 тис. т кремнійфтористого натрію. Обидва продукти враховуються у звіті з валової продукції підприємства. Загальна кількість основних робітників – 88 чоловік, з них у виробництві суперфосфату зайнято 64 чоловіки, кремнійфтористого натрію – решта. Фонд відпрацьованого часу основними робітниками становив 165,5 тис. год. Визначити трудомісткість виробництва продукції.

4  Розрахувати норму виробітку у м3 ґрунту в масиві і норму часу у люд-год. на 1 м3 при розробленні ґрунту бульдозером, виходячи з таких даних: час ПЗ=15 хв, ОБ=22 хв, ВОП=33 хв за 8-годинну зміну; середній час на один цикл (набирання, переміщення ґрунту в насип, зворотний хід) становить 4,5 хв. Об’єм пухкого ґрунту, переміщуваного відвалом бульдозера за один хід, – 2,4 м3; коефіцієнт розпушування ґрунту – 1,2.

5  На заводі проведені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили:

а) поліпшено умови праці, внаслідок чого зменшилася захворюваність і частково скорочені додаткові відпустки за роботу в несприятливих умовах праці, фонд робочого часу збільшився на 2360 год.;

б) зменшена наполовину плинність кадрів, унаслідок чого                      продуктивність праці кожного п'ятого робітника підвищилася на 3,4%;

в) поліпшено структуру кадрів за рахунок організації роботи у другу зміну, питома вага основних робітників у загальній кількості працюючих зросла з 48% до 55,2%;

г) підвищено кваліфікацію молодих робітників, унаслідок чого у 8% усіх працюючих продуктивність праці зросла на 6,2%.

Визначити використані резерви зростання продуктивності праці, якщо кількість працюючих – 1420 чол., а фонд робочого часу на одного працівника – 226 днів на рік.