Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 48

16  Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навчальний посібник / І.Н. Пащенко. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 260 с.

17  Червінська Л. П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. — К. : ЦУЛ, 2009. — 216 с.

18  Чернов В.І. Нормування праці [Текст]: навч.-метод. посібник / В.І. Чернов, Є.І. Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 148 с.

Додаткова література

1  Ворожко В. П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів [Текст] / В. П. Ворожко, О. І. Матяш // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 10(64). — С. 33–37.

2  Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. — К. : Кондор, 2008. — 400 с.

3  Дзюба С. Г. Підвищення якості системи нормування праці на виробничому підприємстві [Текст] / С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. — 2007. — № 1. — С. 18-24.

4  Долан Э. Дж. Микроэкономика [Текст] / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей; пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – С.-Пб., 1994.– 448 с.

5  Економіка підприємства [Текст]: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2004. – 648 с.

6  Кузьменко В. Нормування праці – підґрунтя для підвищення заробітної плати [Текст] / В. Кузьменко, В. Маляєв // Праця і зарплата. — 2010. — № 35.- 22 вересня. — С. 45.

7  Лаптій І. Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія [Текст] / І. Лаптій // Право України. — 2005. — №1. — С.106–109.

8  Музиченко С. А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії [Текст] / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 6(85). — С. 24–27.

9  Научная организация и нормирование труда в машиностроении [Текст]: учебник  / С. М. Семенов, Н.А. Сероштан, А.А. Афанасьев и др.; под общ. ред. С.М. Семенова. – М.: Машиностроение, 1991. – 240 с.

10  Научная организация труда в машиностроении [Текст]: учеб. пособие / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова.– М.: Высшая школа, 1998. – 272 с.

11  Оплата праці в бюджетних установах [Текст]. — К. : Освіта, 2005. — 552 с. 

12  Про зайнятість населення : закон України від 01.03.1991  № 803-XII// Відомості Верховної Ради УРСР. ¾ 02.04.1991. ¾ № 14.

13  Про колективні договори і угоди : закон України від 01.07.1993  № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. ¾ 07.09.1993. ¾ № 36.

14  Про оплату праці : закон України від 24.03.1995  № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. ¾ 25.04.1995. ¾ № 17.

15  Справочник нормировщика [Текст] / А.М. Ахумов, Б.М. Генкин,          Н.Ю. Иванов и др.; Под ред. А.В. Ахумова. – Л.: Машиностроение, Ленинград. отделение, 1990. – 458 с.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять, самостійної роботи та виконання
обов’язкового домашнього завдання з дисципліни

“Економіка праці та соціально-трудові відносини”

для студентів для студентів економічних спеціальностей

всіх форм навчання

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник

Редактор  Т.Г. Чернишова       

Комп’ютерне верстання І.М. Сотник

Підписано до друку 06.01.2011

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк.      Обл.-вид. арк.     Тираж 100 пр. Зам. №

Собівартість видання       грн       к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3662 від 17.12.2007.