Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 5

3  У пічному (клінкерному) цеху цементного заводу випуск клінкера за рік становив 2560 тис. т при плані 2400 тис. т, а середньооблікова кількість промислово-виробничого персоналу – 80 чол. при плані 78 чол. Визначити рівень виконання плану з підвищення продуктивності праці у відсотках.

4  У цеху машинобудівного заводу – 320 робітників, з них 128 чол. – допоміжні. Робота організована в одну зміну. За рахунок підвищення кваліфікації і суміщення окремих функцій змогли вивільнити 44 допоміжних робітників, які переведені в основні з організацією другої зміни. Розрахувати приріст продуктивності праці і коефіцієнт змінності за рахунок ефективного використання робочої сили.

5  У великосерійному виробництві на машинно-ручних роботах     ПЗ час встановлений – 15 хв на 8-годинну зміну. Час ручної основної роботи – 8 хв на один виріб, час обробки на верстаті з ручною подачею (шліфування) – 4 хв, допоміжний час – 1,5 хв, норматив ВОП і ОБ – 8,6 % від оперативного часу. Визначити норму виробітку на 8-годинну зміну і норму часу на деталь у хвилинах.

6  Положенням про преміювання за зниження браку продукції передбачено, що за кожну 0,1 % зменшення браку виплачується премія в розмірі 0,7 % почасової заробітної плати. За місяць бригада відпрацювала 680 люд.-год. із середньою годинною тарифною ставкою 7,1 грн і виконала нормоване завдання за обсягом випуску продукції. За планом брак був передбачений у межах 5 %, фактично він знижений до 2,2 %. Розрахувати загальну суму заробітної плати бригади і питому вагу тарифу в заробітній платі за розрахунковий місяць.

­

Варіант 10

1  Державна система регулювання заробітної плати іноземних держав.

2  Основні елементи організації праці на підприємстві.

3  Річний випуск продукції заводом будівельних матеріалів у натуральному вимірі та її оптових цінах характеризуються даними, наведеними в таблиці.

Вид продукції

Оптова ціна, грн

Випуск продукції

план.

факт.

Цегла, тис. шт.:

– випалена;

– силікатна

34

25

20000

120000

21000

124000

Панелі стінні, м3

40

10600

11200

Блоки стінні, м3

32

68100

66800

Плити, м3

21

15000

14680

Середньооблікова кількість працюючих – 1432 чоловіки при плані 1350 чоловік. Визначити плановий і фактичний рівні продуктивності праці, порівняти їх.

4  Слюсар-сантехнік ЖКГ відпрацював за місяць 168 год., із них 48 – на ремонті каналізаційної системи зі шкідливими умовами праці. Годинна ставка слюсаря  IV розряду – 6,8 грн. За час роботи у шкідливих умовах праці надається доплата в розмірі 12 % тарифної ставки. Розрахувати суму місячної заробітної плати слюсаря-сантехніка, якщо за якісне виконання робіт йому призначена премія в розмірі 20 % заробітку.

5  Розрахувати норму виробітку апаратника, що обслуговує апарат періодичної дії, якщо час на один цикл роботи апарата 45 хв, продуктивність за цикл – 0,8 т, час на ПЗ роботу, особисті потреби й обслуговування апарата – 40 хв за 8-годинну зміну. Час на відпочинок перекривається пасивним спостереженням за роботою апарата.

6  При індивідуальній організації  праці у кожного із 45 операторів час пасивного спостереження за технологічним процесом становив       35 хв за 8-годинну зміну. Після організації комплексної бригади час становить 8 хв за зміну. Відповідно стало можливим скоротити кількість операторів без зменшення фонду зарплати. Визначити, скільки вивільнено людей і як при цьому зросте продуктивність праці.

Варіант 11

1  Якість життя.

2  Тарифна і безтарифна системи оплати праці.

3  Технологічним процесом дільниці передбачено виготовити на вер­статі 1 – 1800 шт. деталей, а на верстаті 2 – 2100 шт. таких самих деталей. Трудомісткість виготовлення деталей на першому верстаті – 0,2 люд-год., на другому – 0,15 люд-год. на одну деталь. Визначити середню трудомісткість виготовлення деталі на дільниці.