Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 6

4  На підприємстві впроваджені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили: впроваджене централізоване обслуговування в основних цехах і вивільнено 27 допоміжних робітників; механізовані допоміжні вантажні роботи зі зменшенням трудомісткості на 25 тис. нормо-год.; створені комплексні бригади, внаслідок чого покращилося використання змінного фонду робочого часу з 83% до 94% (кількість робітників – 870 чол.); збільшена питома вага виробників у загальній кількості персоналу – з 76% до 78%. Визначити використаний резерв зростання продуктивності праці. При розрахунку врахувати, що кожен робітник відпрацьовує за рік 2200 нормо-год.

5  Трудомісткість бригадокомплекту в розрахунку на місяць (22 робочих дня по 8 год.) становить 2000 нормо-год. Нормованим завданням передбачене виконання науково обґрунтованих норм на 103%. Середня тарифна ставка відповідає розряду роботи і становить 7,9 грн за годину. Визначити кількість робітників у бригаді і загальний заробіток, якщо нормоване завдання виконане у встановлений термін, а премії виплачуються за двома показниками: за виконання завдання в строк або достроково – 15 % тарифного заробітку і за здавання продукції з першого подання – до 25% тарифного заробітку (за умови зниження розміру цієї премії на 2 пункти за кожен відсоток браку чи здавання продукції з другого подання). Фактично здано з першого подання 98% продукції.

6  Розрахувати tм і tшт на фрезерування площини сталевої деталі дов­жиною 420 мм і шириною 200 мм циліндричною фрезою за 4 проходи, якщо: l1=l2=19 мм, s=110 мм/хв, час на встановлення, зняття деталі і перехід – 1,6 хв, ВОП і ОБ – 9 % від оперативного часу.

Варіант 12

1  Політичні, ідеологічні та економічні передумови соціального партнерства в Україні.

2  Форми і системи заробітної плати.

3  У цеху виготовлено 520 тис. т простого суперфосфату і 4,5 тис. т кремнійфтористого натрію. Обидва продукти враховуються в звіті з валової продукції підприємства. Загальна кількість основних робітників – 98 чоловік, з них у виробництві суперфосфату зайнято 64 чоловіки, кремнієфтористого натрію – 34 чоловіки. Фонд відпрацьованого часу   основними робітниками становив 175,5 тис. год. Визначити трудомісткість виробництва продукції.

4  Розрахувати норму виробітку у м3 ґрунту в масиві і норму часу у люд-год. на 1 м3 при розроленні ґрунту бульдозером, виходячи з таких вихідних даних: час ПЗ=14 хв, ОБ=25 хв, ВОП=40 хв за 8-годинну зміну; середній час на один цикл (набирання, переміщення ґрунту в насип, зворотний хід) становить 4 хв. Об’єм пухкого ґрунту, переміщуваного відвалом бульдозера за один хід, – 2,3 м3; коефіцієнт розпушування ґрунту – 1,2.

5  На заводі проведені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили:

а) поліпшено умови праці, внаслідок чого зменшилася захворюваність і частково скорочені додаткові відпустки за роботу в несприятливих умовах праці, фонд робочого часу збільшився на 2460 год.;

б) зменшена наполовину плинність кадрів, внаслідок чого                      продуктивність праці кожного п'ятого робітника підвищилася на 3%;

в) поліпшено структуру кадрів за рахунок організації роботи в другу зміну, питома вага основних робітників у загальній кількості працюючих зросла з 48% до 54%;

г) підвищено кваліфікацію молодих робітників, унаслідок чого у 8% усіх працюючих продуктивність праці зросла на 5%.

Визначити використані резерви зростання продуктивності праці, якщо кількість працюючих – 1430 чол., а фонд робочого часу на одного працівника – 229 днів на рік.

6  Робітник-відрядник V розряду (годинна ставка – 9,2 грн) відпрацював за місяць 168 год. Премія йому визначена в розмірі 25% прямого заробітку. Крім того, робітнику встановлена надбавка за професійну майстерність у розмірі 20%. Визначити суму заробітної плати робітника за даний місяць.

Варіант 13

1  Фактори зростання продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці.

2  Проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.