Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 23

4  На підприємстві впроваджені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили: впроваджене централізоване обслуговування в основних цехах і вивільнено 23 допоміжних робітники; механізовані допоміжні вантажні роботи зі зменшенням трудомісткості на 21 тис. нормо-год.; створені комплексні бригади, внаслідок чого покращилося використання змінного фонду робочого часу з 84% до 93% (кількість робітників – 868 чол.); збільшена питома вага виробників у загальній кількості персоналу – з 78% до 84%. Визначити використаний резерв зростання продуктивності праці. При розрахунку врахувати, що кожен робітник відпрацьовує за рік 1800 нормо-год.

5  Трудомісткість бригадокомплекту в розрахунку на місяць (22 робочих дня по 8 год.) становить 1860 нормо-год. Нормованим завданням передбачене виконання науково обґрунтованих норм на 105%. Середня тарифна ставка відповідає розряду роботи і становить 8,7 грн за годину. Визначити кількість робітників у бригаді і загальний заробіток, якщо нормоване завдання виконане у встановлений термін, а премії виплачуються за двома показниками: за виконання завдання в строк або достроково – 25 % тарифного заробітку і за здавання продукції з першого подання – до 15% тарифного заробітку (за умови зниження розміру цієї премії на 2 пункти за кожен відсоток браку чи здавання продукції з другого подання). Фактично здано з першого подання 99% продукції.

6  Розрахувати tм і tшт на фрезерування площини сталевої деталі дов­жиною 350 мм і шириною 200 мм циліндричною фрезою за 4 проходи, якщо: l1=l2=15 мм, s=115 мм/хв, час на встановлення, зняття деталі і перехід – 1,45 хв, ВОП і ОБ – 8,4 % від оперативного часу.

Варіант 49

1  Класифікація витрат робочого часу.

2  Продуктивність праці та її народногосподарське значення.

3  У цеху виготовлено 620 тис. т простого суперфосфату і 4,9 тис. т кремнійфтористого натрію. Обидва продукти враховуються в звіті з валової продукції підприємства. Загальна кількість основних робітників –109 чоловік, з них у виробництві суперфосфату зайнято 74 чоловіки, кремнійфтористого натрію – 34 чоловіки. Фонд відпрацьованого часу   основними робітниками становив 185,5 тис. год. Визначити трудомісткість виробництва продукції.

4  Розрахувати норму виробітку у м3 ґрунту в масиві і норму часу у люд-год. на 1 м3 при розробленні ґрунту бульдозером, виходячи з таких вихідних даних: час ПЗ=18 хв, ОБ=20 хв, ВОП=45 хв за 8-годинну зміну; середній час на один цикл (набирання, переміщення ґрунту в насип, зворотний хід) становить 4,8 хв. Об’єм пухкого ґрунту, переміщуваного відвалом бульдозера за один хід, – 2,5 м3; коефіцієнт розпушування ґрунту – 1,25.

5  На заводі проведені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили:

а) поліпшено умови праці, внаслідок чого зменшилася захворюваність і частково скорочені додаткові відпустки за роботу в несприятливих умовах праці, фонд робочого часу збільшився на 1960 год.;

б) зменшена наполовину плинність кадрів, внаслідок чого продук­тив­ність праці кожного п'ятого робітника підвищилася на 5%;

в) поліпшено структуру кадрів за рахунок організації роботи в другу зміну, питома вага основних робітників у загальній кількості працюючих зросла з 56% до 61,5%;

г) підвищено кваліфікацію молодих робітників, унаслідок чого у 8% усіх працюючих продуктивність праці зросла на 2,5%.

Визначити використані резерви зростання продуктивності праці, якщо кількість працюючих – 1245 чол., а фонд робочого часу на одного працівника – 228 днів на рік.

6  Робітник-відрядник V розряду за 178 год. заробив 1869 грн. Премія йому визначена в розмірі 24% відрядного заробітку. Крім того, робітнику встановлена надбавка за професійну майстерність у розмірі 28%. Визначити суму заробітної плати робітника за даний місяць.


Варіант 50

1  Умови праці і фактори їх формування. Атестація робочих місць.

2  Діяльність МОП у сфері соціального забезпечення.