Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Страницы работы

Содержание работы

Методичні вказівки до виконання обов’язкового
домашнього завдання

Важливою формою засвоєння та поглиблення теоретичних та практичних знань майбутніх спеціалістів є обов’язкове домашнє завдання. Обов’язкове домашнє завдання має сприяти більш повному засвоєнню та закріпленню теоретич­них знань і набуттю студентами практичних навичок з проведення економічного аналізу використання праці на підприємстві, виявлення та вирішення проблем економіки праці з урахуванням об’єктивних рин­кових регуляторів, суб’єктивних державних важелів, господарської ініціативи самостійних підприємств у сфері управління працею.

У процесі виконання обов’язкового домашнього завдання студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою, проводити аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, виявляти проблеми конкретного підприємства, пов’язані з використанням людського чинника, та обґрунтувати заходи щодо поліпшення використання трудових ресурсів підприємства, набуває навичок дослідної роботи.

Обов’язкове домашнє завдання складається з двох частин – теоретичної та практичної. Теоретична частина обов’язкового домашнього завдання містить два питання теоретичного характеру, відповідь на які потребує вивчення студентом теоретичних основ “Економіки праці та соціально-трудових відносин”, користування основною та додатковою літературою з курсу, опрацювання матеріалів періодичних видань, нормативних актів з питань праці тощо.

Практична частина обов’язкового домашнього завдання передбачає розв’язання студентом чотирьох практичних завдань, кожне з яких відповідає окремому розділу в курсі “Економіка праці та соціально-трудові відносини”.

Обов’язкове домашнє завдання оформлюється на аркушах формату А4 з обов’язковим наведенням номера варіанта та умов завдань і брошурується. Варіант обов’язкового домашнього завдання обирається студентом за останніми двома цифрами залікової книжки. Виконане обов’язкове домашнє завдання здається студентом на перевірку у строки, зазначені викладачем. Після перевірки викладачем роботи та виправлення студентом помилок, якщо вони виникли, викладач призначає захист обов’язкового домашнього завдання. За результатами захисту студентом обов’язкового домашнього завдання виставляється оцінка, яка впливає на формування підсумкової оцінки з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Варіанти обов’язкового домашнього завдання

Варіант 1

1  Трудові ресурси як соціально-економічна категорія.

2  Нормування праці в бригадах.

3  У звітному році обсяг продукції підприємства становив 66,4 млн грн, а  кількість  працюючих – 5000 чоловік. Через п'ять років планується збільшити обсяг вироблення продукції до 82,8 млн грн, а кількість працюючих – до 4880 чоловік. Визначити середньорічний приріст продуктивності праці.

4   При токарній обробці чавунних заготовок, одержаних за допомогою лиття «у землю», виявляються такі додаткові трудовитрати: піскоструминне очищення лиття – 0,7 люд-год. на деталь; вибивання стрижнів — 0,45; зняття зайвих припусків (2 проходи) – 0,8; обробка деталі на токарному верстаті за 4 переходи – 3,4 люд-год. При точному литті в кокіль операції з піскоструминного очищення лиття і вибивання стрижнів не потрібні, а зайвий припуск знімається за 1 прохід. Час обробки не змінюється. Визначити резерв зростання продуктивнос­ті праці при зміні процесу лиття “в землю” на лиття в кокіль.

5   Робітник-почасовик з місячним окладом 1360 грн відпрацював за розрахунковий місяць 20 робочих днів по 8 год., в інші дні хворів. Розрахувати його почасову заробітну плату за цей місяць, якщо за графіком кількість 8-годинних змін у місяці – 23.

6   Розрахувати tм на токарну обробку валу довжиною 400 мм,  якщо: l1+l2= 6,5 мм, припуск на обробку становить 6 мм, а глибина різання – 3 мм, s =0,5 мм/об, п = 420 об/хв. На підставі норми машинного часу визначити tшт і норму виробітку, якщо Тзм= 8 год., tвоп = 7 %, tобс = 3 % від оперативного часу, tпз = 16 хв на зміну, tдоп= 1,5 хв на вал.

Варіант 2

1  Формування трудових ресурсів.

2  Планування продуктивності праці.

3  За п'ятирічним планом розвитку народного господарства продуктивність праці в промисловості зросте на 18%, у будівництві – на 24%, на залізничному транспорті – на 32 %. Визначити середньорічні темпи приросту продуктивності праці в зазначених галузях.

4  Інструментальник V розряду (годинна ставка – 8,6 грн) відпрацював за місяць 184 год. За професійну майстерність йому встановлена надбавка в розмірі 20 % тарифної ставки. Протягом 10 днів він виконував роботу за відсутнього постачальника інструменту III розряду (годинна ставка – 6,1 грн). Визначити заробітну плату інструментальника за розрахунковий місяць.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
668 Kb
Скачали:
0