Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 34

5 Розрахувати норму штучного часу (tшт) в умовах дрібносерійного виробництва, якщо оперативний час обробки деталі становить 12 хв, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок та особисті потреби і перерви, обумовлені технологією та організацією виробничого процесу, становить відповідно tобс=3,3%; tвоп=3,7% та tтех=2,5% від оперативного.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника VI розряду за почасово-преміальною системою оплати праці. Годинна тарифна ставка робітника (Сг) – 15,4 грн, ним відпрацьовано за місяць (Твід) 184 год., премія за якісне виконання робіт (П) – 36% тарифної ставки.    

Варіант 72

1 Фотографія робочого часу.

2 Структура персоналу підприємства. Явочний та обліковий склад персоналу: методи розрахунку.

3 Використання нових тракторів підвищеної одиничної потужності та більш повного комплекту навісних знарядь до них дозволило знизити в господарстві трудомісткість 1 га посівів пшениці на 6,5%. У зв’язку з введенням бригадного підряду також досягнуто більш ефективного використання робочого часу в період сільгоспробіт на 8,2%. У той самий час у зв’язку з несприятливими погодними умовами середня врожайність становила тільки 18,5 ц з 1 га замість 22 ц за планом. Визначити можливий приріст продуктивності праці та її реальне змінювання з урахуванням впливу кліматичних умов.

4 Розрахувати розцінку за 1 м3 вивезеної деревини для бульдозериста, який підтримує лісовозні дороги у проїзному стані в ліспромгоспі, якщо на лінії працює 25 лісовозних автомобілів, норма часу на вивезення – 0,1 люд-год. на 1 м3, тривалість робочого дня – 7 годин, розрахункова годинна ставка для бульдозериста – 8,6 грн, оплата праці – непряма відрядна з виплатою премії 25% заробітку за виконання кожного змінного завдання. Визначити заробіток бульдозериста, якщо за місяць (24 робочих дні) вивезено 50 тис. м3 лісу.

5 Довжина обробки деталі на токарному верстаті – 540 мм; подача – 0,42 мм/об.; кількість обертів – 280 об./хв. Допоміжний час становить 20% від основного; tорг=3,4%; tвоп=3,1% від оперативного, а tтех=2,5% від основного часу. Визначити основний, оперативний час і норму штучного часу в умовах великосерійного виробництва.

6 Робітник V розряду за місяць виготовив 420 деталей при нормі часу на одну деталь 0,64 нормо-год. Відпрацьований час – Твід=176 год., годинна тарифна ставка – 10,0 грн. Оплата праці здійснюється за прямою відрядною системою. Визначити: 1) пряму відрядну розцінку на одиницю продукції; 2) відрядний заробіток; 3) коефіцієнт відрядного приробітку.

Варіант 73

1 Нормування допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, часу перерв на відпочинок і особисті потреби.

2 Оплата праці бригади за кінцевим результатом.

3 Робітник обслуговує три холодновисадні автомати, годинна продуктивність кожного з яких становить 58 деталей. За графіком кожний автомат зупиняється для профілактики і підналагодження на 25 хв за 8-годинну зміну, при цьому робітник простоює. Резервом підвищення використання обладнання є організація підготовчо-профілактичних робіт і підналагодження в міжзмінний час. Визначити резерв зростання продуктивності праці робітника, якщо за новим порядком обслуговування кожен автомат буде працювати 472 хв за 8-годинну зміну, а також резерв виробітку трьох автоматів.

4 Наладник верстатів з ЧПУ VII розряду (годинна ставка – 19,2 грн) за нормою повинен обслуговувати 5 верстатів зі змінною продуктивністю 55 умовних деталей на кожному верстаті. Праця  налад­ника оплачується за непрямою відрядною системою залежно від виробітку обслуговуючого ним верстатного комплексу. Визначити розцінку за умовну деталь і суму відрядного заробітку наладника за місяць, якщо на всіх верстатах вироблено 5600 умовних деталей.

5 На ділянці термічної обробки машинобудівного підприємства бригада термістів у складі п’яти чоловіків обслуговує три одиниці обладнання. Оперативний час термообробки деталі Топ=5,3 хв­, кількість деталей, вироблених одиницею обладнання за 1 цикл обробки, – 10 шт., tобс=3%, tпз=2,6, tвоп=3,5% від оперативного часу. Визначити   нор­му часу на одиницю продукції.