Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 2

5  Годинна продуктивність драги ІЗТМ становить 250 м3 гірничої маси, за добу драга працює 19 год., добовий норматив кількості робітників – 32 чол. З 5 годин простою 3 години є технологічно необхідними, а 2 години простою виникають внаслідок вимушених зупинок для очищення барабана, ланцюга і завалочного люка від пеньків і сміття. Визначити, чи є резерв зростання продуктивності праці бригади драги, якщо її збільшити на 2 чоловіки (бульдозерист і робітник розрізу), за рахунок чого кількість годин безпосередньої роботи за добу зросте до 21. Скільки при цьому буде видобуто кубометрів гірничої маси за рахунок ефективнішого використання устаткування?

6   Розрахувати tм на відрізання заготовки, суцільним перерізом D=100 мм, d=40 мм і прорізання канавки глибиною 10 мм відрізним   різ­цем при одному режимі роботи верстата: s=0,25 мм/об, n=190 об/хв.

Варіант 3

1  Зайнятість населення як елемент соціально-економічної політики.

2  Багатоверстатне обслуговування.

3  На підприємстві планується збільшити випуск продукції з 50 млн грн до 55 млн грн, а виробіток продукції на одного працюючого – з 12,5 тис. грн до 13,5 тис. грн. Визначити приріст обсягу виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці і кількості працівників у звітному і плановому періодах: а) абсолютний; б) за індексним методом; в) за відсотками приросту обсягу випуску продукції, продуктивності праці і кількості працюючих.  

4  Визначити резерв зростання продуктивності праці на підприємстві з кількістю робітників 2500 чол., якщо в одному із цехів з 1 серпня буде модернізовано 70 верстатів, продуктивність праці на модернізованих верстатах підвищиться на 75%. На кожному верстаті зайнято по одному робітнику.

5  Газозварник ємностей, що працюють під тиском, відпрацював за місяць 168 год. (розряд роботи V, годинна ставка – 7,8 грн, доплата – 12 % за роботу в шкідливих умовах праці). Якщо емності були здані з першого подання, тоді виплачується максимальний розмір премії – 40% заробітку. При здаванні з першого подання від 95% до 100 % роботи премія знижується на 30% максимального розміру, від 90% до 95% – на 50%,  а при  здаванні  з  першого  подання  менше  90 %  ємностей премія не виплачується зовсім. Визначити суму місячної заробітної плати газозварника, якщо завдання він виконав повністю і здав з першого подання 97 % всієї роботи.

6  Розрахувати tм і tшт  для токарної операції «подовжнє обточування циліндричної деталі»: L=560 мм; l1=4 мм; l2=3 мм; v=177 м/хв; s=0,3 мм/об; D=90 мм; час на встановлення і зняття деталі – 2,1 хв, додатковий час на ВОП і ОБ – 9 % від оперативного. Заготовка – виливок, має припуск на обробку 6 мм з кожного боку при глибині різання 3 мм.

Варіант 4

1  Використання трудових ресурсів.

2  Задачі аналізу у сфері праці.

3  За п'ять років середній виробіток цементу з розрахунку на одного працюючого зріс на заводі з 48 тис. т до 56 тис. т. Визначити середньорічний темп зростання виробітку цементу і темп приросту продуктивності праці.

4  На заводі 2860 робітників. Річний фонд робочого часу одного робітника дорівнює 1860 год. У результаті поліпшення використання технологічного устаткування трудомісткість планового обсягу робіт може бути знижена на 204 тис. люд-год. Визначити резерв зростання продуктивності праці і відносне вивільнення кількості робітників при використанні цього резерву.

5  Розрахувати норму виробітку верстатника, який обслуговує 25 автоматів з холодного штампування контактів, якщо годинна продуктивність кожного автомата 2,1 тис. контактів, а коефіцієнт використання часу роботи устаткування за 8-годинну зміну 0,93. Час пасивного спостереження за роботою автоматів перекриває норматив ВОП.

6  Праця слюсаря-ремонтника V розряду (годинна ставка – 7,8 грн) оплачується за почасово-преміальною системою. Премія в розмірі   20% заробітку нараховується за умови виконання нормованого зав­дання. Слюсар відпрацював 184 год., виконав обсяг робіт з ремонту 202 нормо-год. Виконання норм за нормованим завданням передбачалося на 105 %. Визначити заробітну плату слюсаря за розрахунковий місяць.