Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 3

Варіант 5

1  Ринок праці: структура і моделі.

2  Методи вивчення витрат робочого часу.

3  У базисному періоді на виробництво 1000 т продукції витрачалося 600 люд-год., а у звітному на виробництво 1500 т продукції –         700 люд-год. Визначити: 1) приріст продукції, т та %, за рахунок зростання продуктивності праці і збільшення витрат робочого часу;          2) змінювання витрат праці за рахунок зростання обсягу виробництва і зниження трудомісткості  продукції.

4  Підривник IV розряду підземного рудника зі шкідливими умовами праці (перша категорія) відпрацював 24 зміни по 6 год., має годинну ставку – 14,7 грн. За виконання плану з видобутку руди випла­чується премія в розмірі 20%, за кожен відсоток перевиконання – ще 2% заробітку. В цілому премія не повинна перевищувати 60% заробітку. Крім того, за економію вибухових матеріалів і засобів підривання виплачується премія в розмірі 40% вартості зекономлених матеріалів. Розрахувати суму заробітної плати підривника, якщо план з видобутку руди виконаний на 125%, а вартість зекономлених матеріалів – 520 грн.

5  На підприємстві в базовому періоді виявлені такі цілодобові втрати робочого часу: у зв’язку із захворюваністю – 11 змін на одного робітника; у зв'язку із порушеннями трудової дисципліни – 1,2; через організаційно-технічні причини – 0,8; через кліматичні умови – 0,2 зміни на одного робітника за рік. Реальний фонд робочого часу в базовому році – 228 робочих днів. Визначити резерв зростання продуктивності праці за умови скорочення захворюваності на 50 % і повного усунення всіх інших втрат робочого часу.

6  Розрахувати tм, tшт і tшк на токарну двоперехідну операцію: подовжнє обточування L=350 мм, l1=l2=2,5 мм, п=440 об/хв, s=0,2 мм/об; відрізування несуцільного перерізу D=120 мм, d=50 мм; п=190 об/хв, s=0,15 мм/об. Додатковий час на встановлення деталі – 2 хв, час на перехід – 0,6 хв, tпз на партію деталей – 12 хв, N=8 шт., ВОП і ОБ – 8 % від оперативного часу.

Варіант 6

1  Механізм дії ринку праці.

2  Хронометраж.

3  У цеху кількістю 350 чол. заплановано збільшити обсяг виробництва на 6,5 % за рахунок поліпшення використання робочої сили. У базовому році були виявлені середні внутрішньозмінні втрати робочого часу, що дорівнюють 38 хв за 8-годинну зміну. Визначити, чи можливе виконання збільшеного планового завдання за рахунок ефективного використання внутрішньозмінного фонду робочого часу і на скільки слід зменшити його втрати.

4  Контролер ВТК IV розряду (годинна ставка – 6,8 грн) відпрацював за місяць 23 зміни тривалістю 7,8 год. кожна. За умовами преміювання контролери одержують премії за трьома якісними показниками: 1) за зниження втрат від браку, виявлених після приймання робіт служ­бою ВТК; 2) за зниження питомої ваги продукції, на яку надійшли рекламації; 3) за виконання плану організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення технічного контролю. За виконання кожного із показників розмір премії встановлений 12 % заробітку. Розрахувати суму заробітної плати контролера, якщо втрати від браку в базовому році були 1,6 %, а в даному місяці – 1,3 %; питома вага продукції, на яку надійшли рекламації, знизилася на 1,7 пункту; з передбачених планом 8 заходів щодо вдосконалення технічного контролю виконано тільки 5.

5  У механічному цеху кількість виготовлених виробів і трудові витрати на один виріб характеризуються даними, наведеними в таблиці.

Вид виробу

Кількість виробів, шт.

Трудомісткість виробу, люд-год.

план.

факт.

А

150

130

7,2

Б

700

720

1,5

В

420

410

3,5

Г

380

395

2,9

Кількість працюючих у звітному періоді була 330 чоловік, у базисному – 320 чоловік. Визначити:  1) зростання обсягу виробництва;       2) зростання продуктивності праці.