Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 40

4  Розрахувати норму штучного, штучно-калькуляційного часу і нор­му виробітку на 8-годинну зміну, якщо час основної роботи, що виконується вручну, становить 14 хв на операцію, час допоміжної роботи – 4,2 хв, норматив ВОП і ОБ  – 10,2 % від оперативного часу, tпз на 16 однакових операцій – 18 хв.

Варіант 86

1  Розподіл і кооперація праці на підприємстві. Організація робочих місць.

2  Політика доходів і оплата праці.

3  У пічному (клінкерному) цеху цементного заводу випуск клінкера за рік становив 1960 тис. т при плані 2150 тис. т, а середньооблікова кількість промислово-виробничого персоналу – 76 чол. при плані 74 чол. Визначити рівень виконання плану з підвищення продуктивності праці у відсотках.

4  У цеху машинобудівного заводу – 310 робітників, із них 124 чол. – допоміжні. Робота організована в одну зміну. За рахунок підвищення кваліфікації і суміщення окремих функцій змогли вивільнити 38 допоміжних робітників, які переведені в основні з організацією другої зміни. Розрахувати приріст продуктивності праці і коефіцієнт змінності за рахунок ефективного використання робочої сили.

5  У великосерійному виробництві на машинно-ручних роботах     ПЗ час установлений – 15 хв на 8-годинну зміну. Час ручної основної роботи – 8,5 хв на виріб, час обробки на верстаті з ручною подачею (шліфування) – 4,4 хв, допоміжний час – 1,5 хв, норматив ВОП і ОБ – 8,3 % від оперативного часу. Визначити норму виробітку на 8-годинну зміну і норму часу на деталь у хвилинах.

6  Положенням про преміювання за зниження браку продукції передбачено, що за кожну 0,1 % зменшення браку виплачується премія в розмірі 0,7 % почасової заробітної плати. За місяць бригада відпрацювала 628 люд.-год. із середньою годинною тарифною ставкою 8,1 грн і виконала нормоване завдання за обсягом випуску продукції. За планом брак був передбачений у межах 6 %, фактично він знижений до 2,3 %. Розрахувати загальну суму заробітної плати бригади і питому вагу тарифу в заробітній платі за розрахунковий місяць.

­

Варіант 87

1  Умови праці та фактори їх формування. Атестація робочих місць.

2  Методика і техніка вивчення витрат робочого часу.

3   Річний випуск продукції заводом будівельних матеріалів у натуральному вимірі та її оптових цінах характеризуються даними, наведеними у таблиці: Середньооблікова кількість працюючих – 1232 чоловіки при плані 1350 чоловік. Визначити плановий і фактичний рівні продуктивності праці, порівняти їх.

Вид продукції

Оптова ціна, грн

Випуск продукції

план

факт

Цегла, тис. шт.:

- випалена;

- силікатна

345

252

20000

120000

21000

124000

Панелі стінні, м3

402

10600

11200

Блоки стінні, м3

322

68100

66800

Плити, м3

210

15000

14680

4  Слюсар-сантехнік ЖКГ відпрацював за місяць 168 год., з них 46 – на ремонті каналізаційної системи зі шкідливими умовами праці. Годинна ставка слюсаря  IV розряду – 8,8 грн. За час роботи у шкідливих умовах праці надається доплата в розмірі 12 % тарифної ставки. Розрахувати суму місячної заробітної плати слюсаря-сантехніка, якщо за якісне виконання робіт йому призначена премія в розмірі 25 % заробітку.

5  Розрахувати норму виробітку апаратника, що обслуговує апарат періодичної дії, якщо час на один цикл роботи апарата 45 хв, продуктивність за цикл – 0,96 т, час на ПЗ роботу, особисті потреби й обслуговування апарата – 33 хв за 8-годинну зміну. Час на відпочинок перекривається пасивним спостереженням за роботою апарата.

6  При індивідуальній організації праці у кожного із 25 операторів час пасивного спостереження за технологічним процесом становив       34 хв за 8-годинну зміну. Після організації комплексної бригади час становить 8,5 хв за зміну. Відповідно стало можливим скоротити кількість операторів без зменшення фонду зарплати. Визначити, скільки вивільнено людей і як при цьому зросте продуктивність праці.