Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 47

5  Газозварник ємностей, що працюють під тиском, відпрацював за місяць 172 год. (розряд роботи V, годинна ставка –12,5 грн, доплата – 12 % за роботу в шкідливих умовах праці). Якщо ємності були здані з першого подання, тоді виплачується максимальний розмір премії – 35% заробітку. При здаванні з першого подання від 95% до 100 % роботи премія знижується на 30% максимального розміру, від 90% до 95% – на 50%,  а при  здаванні  з  першого  подання  менше  90 %  ємностей премія не виплачується зовсім. Визначити суму місячної заробітної плати газозварника, якщо завдання він виконав повністю і здав з першого подання 96 % всієї роботи.

6  Розрахувати tм і tшт  для токарної операції «подовжнє обточування циліндричної деталі»: L=565 мм; l1=4,2 мм; l2=3,5 мм; v=117 м/хв; s=0,25 мм/об; D=92 мм; час на встановлення і зняття деталі – 2,5 хв, додатковий час на ВОП і ОБ – 9,5 % від оперативного. Заготовка – виливок, має припуск на обробку 6 мм  з кожного боку при глибині різання 3 мм.


Список рекомендованої літератури

Основна література

1  Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. — К. : Алерта, 2010. — 734 с. 

2  Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.

3  Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. — К. : Знання, 2006. — 559 с. 

4  Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / О.І. Карпіщенко, О.В. Прокопенко, І.М. Сотник, Т.О. Карпіщенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 132 с.

5  Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Ред. В.М. Ковальов. — К. : ЦУЛ, 2006. — 256 с.

6  Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Уклад.: Кривенко Л.В., Кривенко С.В., Мелешко О.В. — Суми : УАБС НБУ, 2007. — 118 с.

7  Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. розрах. на студентів усіх економ. спец., викладачів, аспірантів та фахівців / за ред. Є.П. Качана. — Тернопіль : ТДЕУ, 2006. — 373 с.

8  Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.П. Качана. — К. : Знання, 2008. — 407 с.

9  Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ [Текст] : навч. посіб. / Н.Д. Дарченко, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.М. Мікрюков. — К. : ЦУЛ, 2007. — 252 с. 

10  Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К. : Кондор, 2006. — 432 с.

11  Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. — К. : Знання, 2010. — 476 с. 

12  Калина А. В. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Калина. — К. : МАУП, 2004. — 272 с. 

13  Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — Суми : Університетська книга, 2006. — 264 с.

14  Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 424 с. 

15  Мерзляк А. В. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] / А. В. Мерзляк ; А.В.Мерзляк, Михайлов Є.П., Корецький М.Х., Михайлова Г.О. — К. : ЦНЛ, 2005. — 240 с.