Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 22

2  Механізм дії ринку праці.

3  У пічному (клінкерному) цеху цементного заводу випуск клінкера за рік становив 2475 тис. т при плані 2360 тис. т, а середньооблікова кількість промислово-виробничого персоналу – 78 чол. при плані 74 чол. Визначити рівень виконання плану з підвищення продуктивності праці у відсотках.

4  У цеху машинобудівного заводу – 298 робітника, з них 112 чол. – допоміжні. Робота організована в одну зміну. За рахунок підвищення кваліфікації і суміщення окремих функцій змогли вивільнити 45 допоміжних робітників, які переведені в основні з організацією другої зміни. Розрахувати приріст продуктивності праці і коефіцієнт змінності за рахунок ефективного використання робочої сили.

5  У великосерійному виробництві на машинно-ручних роботах     підготовчо-завершальний час встановлений 20 хв на 8-годинну зміну. Час ручної основної роботи – 11 хв на виріб, час обробки на верстаті з ручною подачею (шліфування) – 3,8 хв, допоміжний час – 1,5 хв, норматив ВОП і ОБ – 9,2 % від оперативного часу. Визначити норму виробітку на 8-годинну зміну і норму часу на деталь у хвилинах.

6  Положенням про преміювання за зниження браку продукції передбачено, що за кожну 0,1 % зменшення браку виплачується премія в розмірі 0,5 % почасової заробітної плати. За місяць бригада відпрацювала 650 люд.-год. із середньою годинною тарифною ставкою 8,2 грн і виконала нормоване завдання за обсягом випуску продукції. За планом брак був передбачений у межах 5 %, фактично він знижений до 1,2 %. Розрахувати загальну суму заробітної плати бригади і питому вагу тарифу в заробітній платі за розрахунковий місяць.

­

Варіант 47

1  Розподіл і кооперація праці на підприємстві. Організація робочих місць.

2  Оплата праці керівників, спеціалістів, службовців.

3  Річний випуск продукції заводом будівельних матеріалів у натуральному вимірі та її оптових цінах характеризуються даними, наведеними в таблиці.

Вид продукції

Гуртова ціна, грн

Випуск продукції

план

факт

Цегла, тис. шт.:

– випалена;

– силікатна

340

250

20000

120000

21000

124000

Панелі стінні, м3

400

10600

11200

Блоки стінні, м3

320

68100

66800

Плити, м3

215

15000

14680

Середньооблікова кількість працюючих – 1422 чоловіки при плані 1345 чоловік. Визначити плановий і фактичний рівні продуктивності праці, порівняти їх.

4  Слюсар-сантехнік ЖКГ відпрацював за місяць 168 год., з них 47 – на ремонті каналізаційної системи зі шкідливими умовами праці. Годинна ставка слюсаря  IV розряду – 8,8 грн. За час роботи в шкідливих умовах праці надається доплата в розмірі 16 % тарифної ставки. Розрахувати суму місячної заробітної плати слюсаря-сантехніка, якщо за якісне виконання робіт йому призначена премія в розмірі 25 % заробітку.

5  Розрахувати норму виробітку апаратника, що обслуговує апарат періодичної дії, якщо час на один цикл роботи апарата 48 хв, продуктивність за цикл – 0,75 т, час на ПЗ роботу, особисті потреби й обслуговування апарата – 37 хв за 8-годинну зміну. Час на відпочинок перекривається пасивним спостереженням за роботою апарата.

6  При індивідуальній організації  праці у кожного із 45 операторів час пасивного спостереження за технологічним процесом становив       32 хв за 8-годинну зміну. Після організації комплексної бригади час становить 8 хв за зміну. Відповідно стало можливим скоротити кількість операторів без зменшення фонду зарплати. Визначити, скільки вивільнено людей і як при цьому зросте продуктивність праці.

Варіант 48

1  Особливості нормування праці багатоверстатників.

2  Якість робочої сили і кваліфікація працівників.

3  Технологічним процесом дільниці передбачено виготовити на вер­статі 1 – 1260 шт. деталей, а на верстаті 2 – 1880 шт. таких самих деталей. Трудомісткість виготовлення деталей на першому верстаті – 0,25 люд-год., на другому – 0,12 люд-год. на одну деталь. Визначити середню трудомісткість виготовлення деталі на дільниці.