Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 14

Управління ризиками – це діяльність, пов’язана з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям рішень, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків небажаної події, і/або зменшення імовірності її реалізації до прийнятних значень.

У світовій практиці при управлінні ризиком прийнято користуватися принципом АЛАРА (ALARA – As Low As Reasonably Achievable): „Будь-який ризик повинен бути знижений настільки, наскільки це практично можливо і наскільки це економічно доцільно”

При визначенні припустимого ризику необхідно враховувати шкоду від потенційно-небезпечних технологій у порівнянні з вигодою, яку вони приносять. Не треба також і сильно завищувати вимоги, припустимий ризик може бути на рівні ризику, що допускається людиною в повсякденному житті для самого себе (добровільного ризику). Для розв’язання задачі в такій постановці вимір ризику повинен бути універсальним, не прив’язаним до наслідків конкретної небезпечної ситуації (повінь, землетрус, руйнування споруд, радіація тощо). Такою універсальною одиницею виміру ризику, як уже зазначалося, є гроші, або кількість загиблих на мільйон (тисячу) жителів.

Принципів зниження ризику багато. Деякі з них мають організаційний характер, інші – інженерний. Розглянемо деякі з них.

Принцип нормування – полягає у встановленні таких параметрів, додержання яких забезпечує захист людини від відповідної небезпеки. Наприклад, ГДК – гранично допустима концентрація, ГДР – гранично допустимий рівень, норми піднімання і перенесення вантажу, тривалість трудової діяльності тощо.

Принцип слабкої ланки – полягає в тому, що в технічну систему вводиться елемент, влаштований так, що сприймає або реагує на зміну відповідного параметра, відвертаючи небезпечне явище. Приклади реалізації даного принципу: запобіжні клапани, розривні мембрани, захисне заземлення, блискавковідводи, плавкі запобіжники тощо.

Принцип інформації – полягає в передачі та засвоєнні персоналом відомостей, виконання яких забезпечує відповідний рівень безпеки (попереджувальні написи, маркування обладнання тощо.

Принцип класифікації (категорування) – полягає у поділі об’єктів на класи і категорії за ознаками, пов’язаними з небезпеками. Приклади: санітарно-захисні зони підприємств (5 класів); категорії виробництв (приміщень) за пожежонебезпечністю (А, Б, В, Г, Д) тощо.

Для того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам, порівнюють витрати на ці заходи і рівень зменшення шкоди, який очікується в результаті їх впровадження.

Контрольні питання

1.  Що називають ризиком при оцінці ступеню небезпеки?

2.  Як змінюється з часом надійність технічної системи?

3.  За якими критеріями оцінюють ступінь ризику?

4.  Як ви розумієте поняття „дерево рішень” технічної системи?

5.  Які існують методи визначення ризику, в чому їх відмінність?

6.  Поясніть концепцію прийнятного (допустимого) ризику.

7.  Наведіть приклади реалізації принципів зниження ризику.

Задачі

1. За статистикою ризик загинути в побуті для дорослого жителя Полтави протягом року становить Rдор.=1,43*10-3.Чи означає це, що серед кожної 1000 студентів виявляється 1 або 2 жертви протягом року?

2. Визначити індивідуальний ризик загибелі людини, якщо відома частота смертельних випадків за рік від авіакатастроф, вживання алкоголю, автокатастроф, паління: на 1 млн. населення 1 смертельний випадок трапляється:

ü в результаті авіакатастрофи - 1 раз на 50 років;

ü від вживання алкоголю – 1 раз на 4-5 днів;

ü від автокатастрофи – 1 раз на 2-3 дні;

ü від паління – кожні 2-3 години. 

Прийняти, що ці події незалежні одна від одної.

         3. На початок березня 2006 року в Полтаві налічувалось офіційно зареєстрованих 650 осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію. Проте фахівці стверджують, що реальна кількість ВІЛ-інфікованих принаймні у 5 разів більша. В основному це особи віком 20-29 років, що вступають в активне статеве життя.