Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 16

1.5 Контрольні питання

1. Привести приклади об'єктів, моделюємих за допомогою одноканальних СМО.

2. Які характеристики систем можна одержати, використовуючи методи математичного моделювання?

3. Які засоби GPSS використовуються для моделювання одноканальних СМО?

4. Які характеристики системи можна одержати, використовуючи моделювання в GPSS?

5. Як визначити момент входження моделі в сталий режим?

6. Як здійснюється імітація дискретних і безперервних випадкових величин?

7. Як визначаються в GPSS функції для моделювання дискретної та безперервної випадкових величин?

8. Які засоби GPSS використовуються для імітації експоненційно чи нормально розподілених випадкових величин?

9. Пояснити призначення операндів A, B, C, D в описі таблиці.

10. Які існують режими роботи таблиць?

11. Пояснити роботу GPSS-моделі свого варіанту.

ЗАДАЧІ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

Варіант 1

У двупроцесорну обчислювальну систему надходять заявки від трьох користувачів. Час надходження заявок підкоряється експоненціальному закону розподілу з такими інтенсивностями: перший користувач l = 0.1, другий користувач l = 0.2, третій користувач l = 0.4. Кожен з двох процесорів виконує заявку за час 11 ± 4 одиниць модельного часу, розподілений за рівномірним законом. Заявка надходить на один із двох вільних процесорів. Промоделювати задану систему та змінити час обробки так, щоб середня довжина черги до процесорів не пере­вищувала 6 місць. Для цього випадку визначити середній час перебування заявки в обчислювальній системі.

Варіант 2

Побудувати модель процесу проходження деталей, що надходять через інтервали часу, розподілені рівномірно в інтервалі 4...12 хв. Деталі направляються до першого робітника, що з імовірністю 0.2 посилає деталь на доробку. Якщо деталь не вибраковується, робітник обробляє її за час, розподілений за нормальним законом з параметрами m = 10, σ = 3. Деталь, відправлена на доробку, обробляється другим робітником за час, розподілений рівномірно в інтервалі 15 ... 18 хв., після чого з імовірністю 0.3 деталь вибраковується, а в іншому випадку передається знову до першого робітника. Визначити середній час перебування деталі на обробці. За результатами моделювання оцінити ефективність обробки деталей.