Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 23

- отримане значення функції (у вигляді числа з плаваючою точкою) помножується зі значенням, вказаним у операнді B;

- ціла частина добутку використовується для заміни або прирощення параметра транзакта, номер якого вказаний у полі A.

Наприклад,

ASSIGN  3+,5,7

Якщо в момент входу транзакта в блок ASSIGN значення функції FN7 = 2, то значення параметра транзакта P3 збільшиться на 5 * 2 = 10. У якості операнда C можна також використовувати будь-який СЧА, тоді значення цього СЧА буде інтерпретуватися як номер функції (непряме визначення функції). Імена функцій, задані символами, не допускаються.

2.3 Порядок виконання роботи

У процесі виконання роботи необхідно промоделювати мультипроцесорну систему (МПС) відповідно до заданого варіанта. Попередньо студент зобов'язаний підготувати схему СМО в необхідному форматі.

Одержавши результати моделювання, необхідно:

1) З'ясувати їхній зміст і проаналізувати;

2) Пояснити вплив змін різних параметрів моделі на характеристики системи;

3) За вказівкою викладача побудувати графіки й гістограми, що відбивають основні властивості моделюємого об'єкта.

2.4 Зміст звіту

Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

1) мета роботи;

2) умова задачі;

3) схематичне зображення моделюємої СМО із вказівкою заданих параметрів моделі;

4) лістинг програми мовою GPSS;

5) результати моделювання (статистичний звіт по завершенню імітаційного моделювання). При складанні звіту звернути увагу на те, щоб результати моделювання зкопіювались без перекручувань і залишалися читабельними;

6) висновки, що не повторюють дослівно мету роботи, а утримуючий аналіз отриманих результатів моделювання, висновки по ефективності моделюємой системи й пропозиції по поліпшенню роботи системи (указати при яких саме параметрах отримані оптимальні результати).

2.5 Контрольні питання

1. Як здійснюється моделювання БКП на GPSS?

2. Намалювати GPSS-модель БКП, що складається із приладів з різною продуктивністю, що мають загальну або індивідуальні черги.

3. Намалювати схему БКП з відмовами й чергою на GPSS.

4. Які характеристики роздруковуються автоматично після прогону моделі на ЕОМ?