Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 8

11   FUNCTION   P2,D4

2,20/5,27/6,30/7,36

Функція з прикладу має числове ім'я 11, тому посиланням на цю функцію є FN11. Аргументом цієї функції є параметр транзакту Р2.

Безперервну числову функцію, як і дискретну, можна задати парами точок (Х,Y). Однак конкретне значення безперервної функції, що потрапило в інтервал між точками Yi та Yi+1, визначається шляхом лінійної інтерполяції. Значення Yi зберігаються в пам'яті ЕОМ у вигляді чисел із плаваючою комою, а від кінцевого результату інтерполяції завжди береться лише ціла частина. Таким чином значення функції завжди є цілим числом, за винятком наступних випадків: нецілі значення може мати функція, що використовується як операнд B блоків ADVANCE та GENERATE, а також як операнд C блоку ASSIGN.

1.2.6 Призначення та використання змінних в GPSS

Арифметичні змінні дозволяють робити обчислення по формулам, у яких використовуються імена СЧА, матриць тощо. Кожна арифметична змінна визначається таким описом:

ІМ'Я   VARIABLE

У полі мітки записується ім'я змінної (числове або символьне). У полі операції вказується тип змінної VARIABLE або FVARIABLE. Змінна типу VARIABLE використовується для обчислення за правилами цілочислової арифметики, а FVARIABLE – з плаваючою комою, тобто всі дробові величини, які з’являються у проміжних обчисленнях, зберігаються протягом усього розрахунку. Тільки після того, як визначене остаточне значення виразу, його дробова частина відкидається, і в якості значення змінної береться лише ціла частина обчисленого результату.

Для запису арифметичних виразів використовують такі арифметичні оператори: " + " для додавання; " – " – віднімання; " # " – множення; " / " – ділення; " @ " – ділення за модулем, при якому частка від ділення відкидається, а остача вважається позитивною й є результатом операції. Ділення за модулем визначене тільки для змінних типу VARIABLE. Значення констант, використаних у виразі, не повинні перевищувати число 16777215. Поточне значення змінної можна отримати, звертаючись до відповідного СЧА. Наприклад, для цілочислової арифметичної змінної таким СЧА є V, Vj – якщо змінна була задана номером j, або V$ім'я – у випадку задання імені символами. Аналогічно, для змінної типу FVARIABLE одержати її значення можна, звернувшись до СЧА FVj або FV$ім'я.