Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 45

Для запам’ятовуючої частини в прикладі вибрані синхронні тригери типу S, J*К*, RS (неоднорідна ЗЧ). Так як внутрішніх станів п'ять, то достатньо взяти три тригера: S, J*К*, RS. Пряма структурна таблиця складається з восьми стовпців (табл. 7.1), де h – номер переходу, аm – вхідний стан, К(аm) – код вхідного стану, аs – стан переходу, К(аs) – код стану переходу, Х(аm, аs) – логічна умова переходу зі стану аm у стан аs для рядка h, Y(аm, аs) – мікрокоманда, що видається на переході з аm до аs, F (аm, аs) – сукупність функцій збудження тригерів пам'яті на переході.

У таблиці для автомата Мура стовпець Y(аm, аs) можна суміщати зі стовпцем аs. При використанні програмного забезпечення суміщення не виконується.

У зворотній таблиці автомата Мілі (на відміну від прямої структурної таблиці) ведучим є стовпець станів переходу аs. Вписують у стовпець аs першого рядка стан a1 та, аналізуючи закодовану граф-схему у напрямку орієнтації дуг, виявляють номери станів аm, з яких є переходи у стан a1. Ці стани вносять у стовпець аm першого рядка таблиці. Кожному рядку таблиці відповідає певний стан автомата, а також кон’юнкція умовних сигналів Хh=xm1...xmn та мікрокоманда Yh=yh1... y. Ця інформація заноситься у відповідні стовпці таблиці. Далі, якщо немає більше переходів у стан a1, відділяємо рискою масив переходів у стан a1 від наступного масиву переходів в a2. Наступним етапом у заповненні структурної таблиці є кодування внутрішніх станів автомата. Спосіб кодування впливає на правильність формування керуючих сигналів та складність автомата. Можливість формування сигналів, не передбачених графом автомата при неоптимальному кодуванні станів, обумовлена появою змагань, що зв'язано з розкидом часу переключення окремих тригерів автомата. Для усунення цього недоліку можна використовувати кодування, що ліквідує змагання, одним з варіантів якого є сусіднє кодування. При сусідньому кодуванні перехід автомата з одного у будь-який інший допустимий для даного автомата стан здійснюється переключенням лише одного тригера, внаслідок чого змагання не виникають. Іншою можливістю отримати коди станів автомата є використання програм, що реалізують різноманітні алгоритми кодування. Для нашого випадку скористуємось програмою кодування, в результаті чого отримаємо наступні коди станів: