Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 17

2.4.5 Оформити звіт з виконаної лабораторної роботи.

2.5 Зміст звіту

Звіт з лабораторної роботи оформлюється кожним студентом індивідуально. У звіті необхідно навести усі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрану на принтері або на окремому аркуші вручну.

2.6 Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть основні ознаки КС.

2. У чому суттєвість синтезу КС?

3. Поясніть застосування законів склеювання та поглинання.

4. Перелічіть правила де Моргана.

5. Перерахуйте методи мінімізації булевих функцій.

6. Який код застосовується для кодування кліток карт Карно?

7. Яким чином відбувається перехід з базиса Буля у базис Шефера та у базис Пірса?

3 ЕЛЕМЕНТАРНІ АВТОМАТИ (ТРИГЕРИ). ТИПИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАВДАННЯ

3.1 Мета роботи

Вивчити закони функціонування елементарних автоматів, способи їх завдання; отримати навички складання таблиць переходів та матриць переходів тригерних схем.

3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

У схемах цифрової обчислювальної техніки в ролі запам’ятовуючих елементів широко використовують тригери різних типів.

Тригером називається логічна схема з позитивним зворотним зв'язком, що має два стійких стани, які називаються одиничним та нульовим і позначаються 1 та 0 (a0 та а1 на графі).

У загальному випадку тригер – це прилад з двома стійкими станами, що містить запам’ятовуючий елемент (ЗЕ) та комбінаційну схему управління (КС) (рис. 3.1), де x1... xn – інформаційні входи тригера; С1,..... Сm – синхронізуючі входи; Q ...` відповідно прямий та інверсний виходи тригера; f1 та f2  – функції збудження ЗЕ.

Рисунок 3.1 – Структурна схема тригера

Переведення тригера в одиничний стан шляхом впливу на його входи називають установкою (Sеt) тригера, а сигнал, що встановлюється та вхід, на який він впливає, позначають S. Переведення тригера у нульовий стан називають скиданням або гашенням (Rеsеt), а відповідний сигнал та вхід позначають R. Наступними позначеннями для входів найбільш розповсюджених тригерів можуть бути: