Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 37

3. Закодувати стани з першого рядка матриці:

4. Викреслити з матриці M рядки з цілком закодованими станами. Одержати в результаті матрицю М'.

5. Вибрати з першого рядка М' незакодований елемент і позначити його через .

6. Побудувати матрицю  , обравши з М' рядки, що містять . Нехай  – множина елементів із матриці , що вже закодовані. Їхні коди  відповідно.

7. Для кожного  знайти  – множину кодів, сусідніх з  і ще не зайнятих для кодування станів автомата. Побудувати множину. Якщо , то побудувати , де  – множина кодів, у яких кодова відстань стосовно коду  дорівнює двом. Якщо і  , то будувати аналогічно  доти, поки  (К=1,2,...). Нехай

8.  Для кожного  знайти оціночну функцію

де  - кодова відстань Хемінга між кодовими комбінаціями , ; pr- вага r-го рядка матриці .

9.  З множини  вибираємо для кодування стана  код  , для котрого Wg = min Wg.