Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 21

У таблицях переходів стан RS-тригера для Q(t) та Q(t+1) для цієї комбінації вхідних сигналів позначають «Х». Тригери класифікують по ряду ознак:

1) у залежності від наявності тактуючих входів розрізняють асинхронні (немає тактуючих імпульсів) та синхронні (є тактуючі імпульси);

2) у залежності від кількості входів: одновходові, двовходові, багатовходові;

3) по способу запису інформації: тригера, що керуються рівнем сигналу (потенційні) та тригера, що керуються перепадом сигналу (імпульсні). Тригера, що керуються рівнем сигналу, змінюють свій стан безпосередньо після надходження на їхні входи активного вектору сигналів (набір сигналів, що може викликати зміну стану тригера). У тригерах, що керуються перепадом, сигнали на виході змінюються тільки після зняття активного вектору сигналів. Тригери характеризуються швидкодією, чутливістю, потужністю, що споживається, завадостійкістю, функціональними можливостями.

Швидкодія визначається максимальною частотою переключення станів тригера.

Чутливість тригера визначається найменшою напругою сигналу, за якої відбувається переключення.

Перешкодостійкість характеризує спроможність тригера нормально працювати в умовах завад. Функціональні можливості тригера характеризуються числом вхідних сигналів та законом переключення.

Для повного опису S-тригера достатньо задати закон його функціонування. Оскільки тригер є найпростішим автоматом Мура, закон його функціонування задається повною таблицею переходів (табл.3.1) з якої можна побудувати скорочену таблицю переходів (табл.3.2). З повної таблиці переходів тригера отримуємо додаткову таблицю переходів (табл.3.3). Матриця переходів (табл.3.4) будується за табл. 3.3 і містить чотири рядки та n стовпців. Кожному стовпцеві відповідає свій інформаційний вхід. На пересіченні рядка та стовпця записується значення сигналу, що повинне бути подане на кожний вхід тригера, щоб викликати перехід його з стану Q(t) до Q(t+1). Таблиця станів тригера у момент t+1 може бути задана з допомогою карт Карно (рис 3.3).

Контрольний приклад

Скласти повну та скорочену таблицю переходів, а також граф переходів та характеристичну функцію переходів S-тригера.