Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 36

5.6 Контрольні запитання

1. Напишіть функції переходів і виходів, що визначають закон функціонування автоматів Мілі і Мура.

2. У чому полягає різниця між автоматами  Мілі та Мура?

3. Як здійснюється відмітка станів автомата Мілі?

4. Як здійснюється відмітка станів автомата Мура?

5. Від чого залежить кількість тригерів, необхідна для побудови автомата?

6. Як скласти пряму структурну таблицю автомата Мілі?

7. Як скласти зворотну структурну таблицю автомата Мура?

8. У чому полягає різниця між прямою та зворотною таблицями?

9. Як по прямій структурній таблиці побудувати зворотну таблицю?

6 КОДУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СТАНІВ АВТОМАТІВ

6.1 Мета роботи

Вивчити стратегії та алгоритми кодування внутрішніх станів цифрових автоматів, у залежності від типу тригера T, T*, D та набути навички використання програми кодування внутрішніх станів автоматів.

6.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

У залежності від типу тригера, що використовується в пам’яті автомата, слід застосовувати адекватний йому алгоритм кодування внутрішніх станів (ВС). Для тригерів типу T використовується стратегія мінімізації сумарної кількості змін тригерів на всіх переходах автомата. Цю стратегію реалізує евристичний алгоритм кодування ВС.

Алгоритм складається з таких етапів:

1. Побудувати з структурної таблиці автомата матрицю

складену з усіх пар номерів, , для яких , тобто в автоматі є перехід із  у .

2. Упорядкувати рядки матриці T так, щоб по можливості виконувалася умова упорядкування ваг p1 ³ p2 ³ ... ³ pr ³ ... ³ pR і обов'язково виконувалася умова зачеплення

.

Умова зачеплення означає, що один із номерів стана r-го рядка (aa1 або ab1) повинний бути присутнім у будь-якому із попередніх рядків (не обов'язково в (r-1)-му рядку). Упорядкування виконати за рахунок перестановки рядків матриці T. У результаті одержимо матрицю M.