Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 38

10. У матриці М' викреслити рядки з цілком закодованими станами. Одержати в результаті нову матрицю М'.

11. Перевірити нову матрицю М'. Якщо в матриці М' не залишилося жодного рядка, то перейти до п. 12, якщо залишилися - то до п. 4.

12.   Обчислити значення коефіцієнтів якості кодування

,

де H – кількість рядків структурної таблиці.

Для випадку використання в частині автомата, що запам'ятовує, T*, R*S*, K*J*-тригерів, тобто "тригерів з інверсними входами" треба використовувати стратегію максимізації загальної кількості змін тригерів на всіх переходах автомата. Цю стратегію реалізує модифікований евристичний алгоритм кодування ВС, який відрізняється від евристичного алгоритму, розрахованого на застосування Т-тригерів, по пп.3, 7, 9, 12. Нижче наведене детальне формулювання цих кроків:

3*. Закодувати стани з першого рядка матриці M у такий спосіб: Кa1=00...00; Кb1=11...11.

7*. Для кожного  знайдемо  – множину кодів, у яких кодова відстань до коду  дорівнює n, де n –число розрядів кодів і ще не зайнятих для кодування станів. Побудувати множину . Якщо  , то будується нова множина , де  – множина кодів, у яких кодова відстань стосовно коду  дорівнює n-1. Якщо і , то будувати аналогічним способом  доти, поки не знайдеться . . Нехай

9*. З множини  вибрати для кодування стана  код  , у котрого Wg=max Wg.