Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 44

−Вплив на людину метеорологічних умов;

−Пожежна безпека. Заходи і засоби пожежегасіння. Пожежна сигналізація;

−Оцінка складності і напруженості роботи на виробництві;

−Захист від електромагнітних випромінювань;

−Дослідження стану захисного занулення;

−Побудова й аналіз системи „Людина−Машина−Середовище”.

Програмою передбачена перевірка знань студентів: проведення двох контрольних робіт. Форма контролю−письмові відповіді на теоретичні запитання або тестування.

Лабораторний практикум призначений для закріплення знань, отриманих студентом у результаті читання лекцій, самостійної роботи, вивчення спеціальної та нормативної літератури. На діючих стендах і установках студенти можуть провести дослідження щодо захистові людини від небезпечних різних і шкідливих факторів, які діють на людину в умовах виробництва. Роботи відбуваються на підставі [75].

Форми самостійної роботи

Обсяг

(годин)

Сем.

модуль

1. Підготовка до лекцій включає такі теми:

1. Правові й організаційні питання ОП.

1.1  Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

1.2  Комісія з питань ОП на виробництві.

1.3  Громадський контроль за виконанням законодавства про ОП.

1.4  Відповідальність за порушення законодавства про ОП.

1.5  Міжнародне співробітництво в області ОП.

1.6  Основні технічні та організаційні заходи профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань.

2. Основи техніки безпеки.

2.1 Надання першої допомоги при ураженні людини електрострумом.

2.2 Організація безпечної експлуатації електроустановок. Кваліфікаційні групи з електробезпеки.

2.3 Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних режимах роботи: застосування малих напруг, захисні огородження, блокувальні пристрої, пристрої орієнтації та сигналізації, захисна низовина електромереж.

2.4 Контроль і профілактика ушкоджень ізоляції. Методи і приклади контролю ізоляції.

3. Виробнича санітарія та гігієна роботи.

3.1 Джерела штучного освітлення, їхні переваги та недоліки.

3.2 Методи розрахунку штучного освітлення, точковий метод, метод питомої потужності.

3.3 Контроль параметрів освітлення.

3.4 Коефіцієнт корисної дії світильника. Проектування систем штучного освітлення.

3.5 Контроль параметрів шуму і вібрацій.

3.6 Захист від інфра−та ультразвукових коливань: джерела, дія на організм людини. Нормування і контроль рівнів, методи і засоби захисту від інфра−та ультразвукових коливань.

3.7 Прилади і методи контролю ЕМВ на робочих місцях.

4. Пожежна безпека.

4.1 Евакуація людей з будинків і приміщень.

4.2 Задачі і види пожежної охорони.

4.3 Пожежний зв'язок і сигналізація.

4.4 Захист від блискавки

2. Підготовка до лабораторних робіт.

3. Виконання модульної задачі.

4. Підготовка до написання контрольних робіт.

12

4

6

4

Контро-

на

робота

з теорети-

чних питань.

Захист лаборато-рних

 робіт і модуль-них

задач.

Загальна кількість годин

26

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.  Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992р.

2.  Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994р.

3.  ДНАОП 0.00−4.12−93. Типове положення про службу охорони праці.

4.  ДНАОП 0.00−4.12−94. Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

5.  ДНАОП 0.00−4.09−93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

6.  ДНАОП 0.00−4.11−93. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів.

7.  Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.–Затверджено міністром праці України 01.09.92р., постанова №41.