Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 2

відповідності з ПЕУ………………………………………………………………..74

5.3 Міри пожежної профілактики...………………………………………...75

5.4 Способи й засоби гасіння й попередження пожеж...………………….76

Додатки...……………………………………………………………………..81

Перечень посилань…………………………………………………………..87


ВСТУП

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» призначені для студентів усіх спеціальностей університету та сприяють більш глибокого засвоєння матеріалу.

У центрі уваги охорони праці знаходиться людина як об'єкт, на який впливають небезпечні та шкідливі виробничі фактори, так і як суб'єкт, що повинен розробляти й впроваджувати методи та засоби захисту від цих факторів.

Стан виробництва у нашій країні знаходиться в такій стадії, коли питанням охорони праці людини приділяється з різних обставин недостатньо уваги. І майбутнім фахівцям в області приладобудування необхідно усвідомити, що негативне ставлення до питань охорони праці, як у виробничих умовах, так і життєвих ситуаціях значною мірою впливає на здоров'я або навіть на життя людини.

Основна форма навчальної роботи студента − це відвідування лекцій, лабораторного практикуму, семінарів, а також самостійне вивчення матеріалу курсу за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками, включаючи дані методичні вказівки. Під час вивчення питань з дисципліни «Основи охорони праці» рекомендується вести конспект, який допоможе систематизувати отримані знання.

Вивчення дисципліни «Основи охорони праці» можливе тільки на базі знань, отриманих з загальноосвітніх та технічних дисциплін.

Після вивчення тем, а також курсу студентові рекомендуються  контрольні запитання, які дозволяють оцінити якість знань, отриманих у процесі самостійного вивчення матеріалів.


 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

1. Лекційні заняття