Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 4

2. Лабораторні роботи

№ теми

Теми занять

Форма навчання

Денна

обсяг (год.)

сем.

Сем.мод

Тема 4

Тема 4

Тема 4

Тема 4

Дослідження засобів та заходів захисту людини від електромагнітних випромінювань.

2

7, 8

Дослідження рівнів шумів в виробничому приміщенні та звукоізолюючих засобів захисту.

2

7, 8

Дослідження природного та штучного освітлення

2

7, 8

Дослідження запилення повітря у робочих зонах виробничих приміщень.

2

7, 8

Тема 3

Дослідження небезпеки замикання струмоведучих провідників на землю.

2

7, 8

Тема 3

Дослідження небезпеки електричних мереж трифазного струму.

2

7, 8

Тема 3

Дослідження засобів контролю ізоляції.

2

7, 8

Тема 3

Дослідження ефективності занулення та захисного заземлення.

2

7, 8

Тема 3

Дослідження стану захисного заземлення засобом амперметра-вольтметра

2

7, 8

Всього годин

8*

* Примітка: Перелік лабораторних робіт в залежності від напрямку.

3. Самостійна робота студента.

№ Теми

Форми самостійної роботи

Обсяг (год)

Сем. модуль

1

2

3

4

 Правові й організаційні питання ОП.

1.1.1.  Стимулювання охорони праці.

1.1.2.  Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їх запобігання.

1.2.1.  Прогнозування. Профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві.

1.2.3.   Кольори безпеки та знаки безпеки праці.

 Основи техніки безпеки.

2.1.1.   Надання першої допомоги при поразці людини електричним струмом.

2.2.1.  Кваліфікаційні групи по електробезпечності.

2.3.1.  Аналіз небезпек електричних мереж змінного струму напругою до 1000 В:

- трифазна трьохпровідна  мережа з ізольованою нейтраллю (глухе замикання);

- трифазна чотирьох провідна мережа з глухозаземленною нейтраллю (глухе замикання).

2.4.1.  Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних режимах роботи: застосування малих напруг, захисний поділ електромереж, забезпеченні недосяжності неізольованих струмопровідних частин, попереджувальна сигналізація.

2.4.2.  Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування: ізолювальні електрозахисні засоби, огороджувальні електрозахисні засоби, запобіжні електрозахисні засоби та пристосування.

 Виробнича санітарія і гігієна праці.

3.1.1.  Види природної та штучної вентиляції.

3.1.2.  Контроль параметрів освітлення.

3.1.3.  Основні  світлотехнічні поняття та одиниці.

3.2.1.  Вимірювання параметрів вібрації..

3.2.2.  Інфразвук. Ультразвук.

3.3.1.  Випромінювання оптичного діапазону: інфрачервоне, ультрафіолетове.

 Пожежна безпека.

4.1.1.  Евакуація людей з будинків і приміщень.

4.1.2.  Задачі і види пожежної охорони.

4.1.3.  Пожежний зв'язок і сигналізація.

4.1.4.  Захист від блискавки будівель та споруд.

Підготовка до лабораторних робіт

Підготовка до  тестування

16

4

6

Контрольна робота з теоретичних питань

Захист лабораторних робіт та модульних завдань

Загальна кількість годин

26

1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ “ОХОРОНИ ПРАЦІ”

1.2 Законодавча база України про охорону праці.  Основні положення України про охорону праці.