Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 6

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці і соціальної політики забезпечує проведення державної експертизи умов праці з залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду.

Спеціально  уповноважений  центральний  орган  виконавчої  влади  з нагляду за ОП здійснює:

·  комплексне керування охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій області і здійснює контроль за виконанням функцій державного керування охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування;

·  розробляють за участі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків всеукраїнських об'єднань роботодавців і профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища і контролює її виконання;

·  нормотворчу діяльність, розробляє і затверджує правила, норми, положення, інструкції й інші нормативно–правові акти з ОП або зміни до них;

·  координують роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в області безпеки, гігієни праці і виробничого середовища; беруть участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких дана верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з цих питань, розробляє і подає у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення та поступового наближення діючого законодавства про ВІД до відповідних міжнародних і європейських норм.

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, що відповідно до законодавства використовують найману працю.

Органи державного нагляду за охороною праці

Державний    нагляд    за    дотриманням    законів    та    інших    нормативно–правових актів про Охорону праці здійснює: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь−яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, які їм не підзвітні і не підконтрольні.

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється дійсним Законом, законами України (“Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення”, іншими нормативно–правовими актами і положеннями про ці органи, затвердженими Президентом України або Кабінетом Міністрів України.

Права і відповідальність посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з нагляду за охороною праці мають право:

·  безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, і здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку дотримання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;