Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 7

·  одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові або усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали й інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причинах порушень законодавства і вжиті заходи щодо їх усунення;

·  видавати у встановленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних і фізичних осіб, відповідно до законодавства використовуючих найману працю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання накази (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в області охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;

·  притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону.

Рішення посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з нагляду за охороною праці за необхідності задовольняються результатами роботи і висновками дослідно–технічних центрів, дослідницьких, іспитових лабораторій та інших підрозділів (груп) технічної підтримки, які функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до задач інспекційної служби та які створюються і діють відповідно до законодавства як незалежні експертні організації. Наукова підтримка наглядової діяльності здійснюється відповідними науково–дослідницькими установами.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їхні об'єднання в особі своїх виборних органів та представників.

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно–побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У випадку загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах та інших структурних підрозділах.

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також проектованих, споруджуваних або експлуатованих об'єктів виробничого призначення, але відповідність них нормативно–правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві і надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним органом керування і нагляду пропозиції з питань охорони праці й одержати від них аргументовану відповідь.

Уповноважені найманими робітниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог з охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду роботодавців пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно–правових актів з безпеки та гігієни праці.

2.2 Служба охорони підприємства, її задачі та функції

На підприємстві з кількістю працюючих понад 50 осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, затверджуваного спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну кваліфікацію.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 чоловік для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підприємства, її задачі та функції

Керівники і фахівці служби охорони праці за посадою та заробітною платою прирівнюються до керівників і фахівців основних виробничо–технічних служб на підставі Наказу № 255 від 15.11.2004 Про службу Охорони праці на підприємствах.