Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 37

При вивченні засобів індивідуального захисту пам’ятайте, що вони вимагають своєчасної перевірки. Несправні протигази, респіратори, захисні окуляри, взуття можуть виявитися не засобом захисту, а причиною нещасного випадку. Необхідно добре знати і вміти надати першу допомогу при отруєннях.

У радіоелектронній промисловості як у виробничій, так і науковій практиці набули широкого застосування джерела електромагнітних випромінювань (магнетрони, клістрони, лампи біжучої хвилі тощо.). Вивчіть основні характеристики ЕМП: хвильовий опір середовища, енергію електромагнітного поля, глибину проникнення, ослаблення поля в середовищі, щільність потоку потужності.

З'ясуйте механізм біологічної дії електромагнітних часток: глибину проникнення в біологічні тканини, теплову і нетеплову дію поля на органи людини, поглинену енергію поля. Які органи людини найбільш чуттєві до впливу ЕМП і чому? Поясніть залежність біологічної дії поля від частоти випромінювання і характеру поширення полючи: модульованого, імпульсного і безперервного. Запам'ятайте припустимі рівні електромагнітного опромінення персоналу для різних діапазонів частот.

Особливу увагу необхідно приділити захисним методам і засобам, що мають забезпечити повну безпеку при роботі з ВЧ і СВЧ−джерелами випромінювань. Студент повинен знати організаційні заходи захисту: мінімальні відстані між окремими джерелами випромінювань, мінімальну площу приміщення на одне джерело в залежності від його потужності, збільшення відстані між випромінювачем і робочим місцем, особливості розміщення устаткування в приміщеннях тощо. Розрахунок захисного екрана зводиться до визначення його товщини для різних діапазонів частот. Поясніть основні вимоги, пропоновані до поглинаючих покритів і матеріалів, з яких вони виготовляються. Наведіть характеристику одного−двох типів поглинаючих матеріалів. Перелічіть індивідуальні засоби захисту.

Назвіть матеріали, що застосовуються для виготовлення захисних екранів при різних видах випромінювань і навчіться користуватися номограмами і таблицями вибору товщини екрана в залежності від кратності ослаблення.

Раціональне висвітлення кожного робочого місця є одним з найважливіших факторів у боротьбі з травматизмом і професійними захворюваннями. При засвоєнні матеріалу навчальної літератури за темою необхідно повторити основні поняття світлотехніки, величини й одиниці виміру. Розберіться в класифікаціях природного і штучного висвітлення. У залежності від своєї спеціальності кожен студент має з'ясувати рівні мінімальної освітленості робочих місць, регламентовані санітарними нормами (CH−245−71).

Слід приділити увагу вибору виду висвітлення (лампи розжарювання і люмінесцентних ламп) і типу світильника в залежності від особливостей роботи та приміщення.

Вивчіть порядок розрахунку штучного електричного висвітлення (один з методів на вибір студента). Навчіться користуватися приладами для виміру рівня освітленості і яскравості. Література [39−59]

Питання для самостійного контролю:

1. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

2. Повітря зони роботи. Мікроклімат.

3. Вентиляція виробничих приміщень. Види вентиляції.

4. Виробничий пил. Види пилу. Засоби захисту від пилу.

5. Вплив пилу на організм людини. Очищення повітря від пилу.

6. Концентрація  пилу,  отруйних  речовин  у  повітрі  виробничої  зони. Засоби захисту.

7. Загальні   заходи   і   засоби   нормалізації   параметрів   мікроклімату, вентиляції, опалення і кондиціонування повітря.

8. Основні методи профілактики отруєнь і професійних захворювань.

9. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами, основні правила першої допомоги при отруєннях.

10. Виробниче освітлення. Основні світлотехнічні одиниці і поняття.

11. Системи і види освітлення.

12. Нормування освітлення. Коефіцієнт природного освітлення.

13. Основні характеристики шуму і вібрації.

14. Вібрація і загальні методи захисту.

15. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи і засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їхньої реалізації, вибір, ефективність.