Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 3

№ теми

Назва розділу або теми

Форма навчання

Денна

обсяг (год.)

сем.

Сем.мод

1

2

3

I

Правові та організаційні питання „Охорони праці"

Лекція№1

Предмет, структура, зміст, ціль курсу ОП. Основні поняття в області ОП.

2

7, 8

I-IV

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Закон  України про охорону праці: розділи, основні положення, гарантії прав громадян на охорону праці. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці.

Державні нормативні акти з охорони праці.

Лекція№2

Система управлінні охороною праці.

Державне управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві.

Навчання х питань охорони праці. Види інструктажів.

2

7, 8

I-IV

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності.

Класифікація НШВЧ.

II

Основи техніки безпеки

Лекція№3

Електробезпека.

Аналіз електротравматизма на виробництві. Дія електричного струму на організм людини. Види електротравм. Чинники, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом. Класифікація приміщень за ступнем небезпеки ураження електричним струмом.

Лекція№4

Умови ураження людини струмом при доторканні до струмопровідних частин електромереж. Розтікання струму при замиканні на землю.

Напруги дотику і кроку.

Лекція№5

Аналіз небезпеки електричних мереж змінного струму напругою до 1000В. Трифазна трьохпровідна мережа з ізольованої нейтраллю (неповне замикання). Трифазна чотирьохпровідна мережа з глухозаземленною нейтраллю (неповне замикання). Вибір режиму нейтралі.

Лекція№6

Технічні способи та засоби безпечної експлуатації електроустановок. Ізоляція струмопровідних частин. Захисне заземлення. Виносне та контурне заземлення. Захисне занулення. Захисне вимикання..

2

7, 8

I-IV

III

Основи виробничої санітарії та гігієни праці

2

7, 8

I-IV

Лекція№7

Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умо­ви праці.

2

7, 8

I-IV

Мікроклімат виробничих приміщень.

Вплив параметрів мікроклімату на організм людини. Нормалізація параметрів мікроклімату. Визначення параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Кондиціонування повітря.

Освітлення виробничих приміщень. Види виробничого освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення. Нормування природного і штучного освітлення. Джерела штучного освітлення. Методи розрахунку штучного освітлення: крапковий метод, метод питомої потужності, метод використання світлового потоку. Нормування природного і штучного освітлення.

2

7, 8

I-IV

Лекція№8

Вібрація. Параметри та види вібрації, Її дія на організм людини. Нормування вібрації. Заходи та засоби захисту від вібрації.

Шум та його види. Фізичні характеристики шуму. Нормування та вимірювання шуму. Заходи та засоби захисту від шуму.

Лекція№9

Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону. Джерела ЕМП радіочастот. Дія на організм людини. Нормування параметрів. Методи захисту від ЕМВ. Лазерне випромінювання.

2

7, 8

I-IV

IV

Пожежна безпека

Лекція№10

Основні причини пожеж.

Небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами.

2

7, 8

I-IV

Теоретичні основи процесу горіння. Різновидності горіння.

Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів.

Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон)

2

7, 8

I-IV

Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Система запобігання пожежі. Система протипожежного захисту.

Всього годин

20