Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 19

На кожен пристрій, що заземлює, має бути складений паспорт, який містить схему пристрою, основні технічні і розрахункові дані, дані про результати оглядів та випобувань.

Зануленням називається навмисне з'єднання металевих неструмопровідних частин, які можуть випадково опинитися під напругою з багаторазово заземленим нульовим проводом. Занулення застосовується в чотирипровідних мережах напругою до 1000 В з заземленою нейтраллю.

Занулення перетворює замикання на корпус в коротке однофазне замикання, у результаті чого спрацьовує максимальний струмовий захист, що селективно відключає ушкоджену ділянку мережі. Крім того, заземлення знижує потенціали корпусів, що з'являються в результаті замикання на землю. Такий захист називають заземленням.

При замиканні фази на корпус у такій схемі через захисний опір  протікає струм замикання (А), що дорівнює:

                                             (3.18)

де −опір робочого заземлення нейтралі джерела живлення (трансформатора). Цей струм недостатній для спрацьовування максимального струмовогого захисту і відключення ушкодженого устаткування, а напруга корпуса електроустановки щодо землі, яка являє собою частину різної напруги, є небезпечною для людини і може існувати довгостроково

                                        (3.19)

Занулення корпусів виконують у таких самих випадках, що і захисне заземлення. Схема занулення (рис. 6.1) включає такі елементи: нульовий провід, заземлення нейтралі джерела живлення  і повторне заземлення нульового проводу. Як нульові захисні проводи можуть бути використані нульові робочі провідники або металоконструкції, що використовуються як заземлюючі провідники.

Заземлення нейтралі джерела живлення (робоче заземлення) служить    для зниження напруги нульового проводу і з'єднаних з ним корпусів щодо землі при замиканні фази на корпус.

Захисне відключення.

Захисним відключенням називається швидкодіючий автоматичний пристрій, що відключає електроустановку при небезпеці ураження людини електричним струмом.

Небезпека ураження виникає за таких ушкоджень електроустановки: замиканні на землю (корпус), зниженні опору ізоляції нижче гранично припустимого, несправності заземлення або занулення.

Повний час спрацьовування захисного відключення

Повний час спрацьовування захисного відключення не повинен перевищувати  с. Він складається з власного часу дії апарата, що відключає, (у швидкодіючих апаратів цей час складає  с) і часу дії захисту. Існуючі схеми захисного відключення забезпечують повний час спрацьовування захисту  с.

Захисне відключення виконують в електроустановках з ізольованою нейтраллю при підвищених вимогах до безпеки обслуговування; в електроустановках із глухозаземленою нейтраллю напругою до 1000 В разом з зануленням; замість занулення, якщо його важко виконати; замість захисного заземлення в пересувних установках; в умовах вічної мерзлоти, скелястого ґрунту, якщо заземлення не можна виконати відповідно до норм. Особливо широко захисне відключення використовується для електрифікованого інструмента.

Основні вимоги, які мають задовольняти пристрої захисного відключення: висока надійність (відсутність помилкових відключень); висока чутливість приладу і селективність; простота конструкції, зручність обслуговування і ремонту.

У залежності від того, що є вхідною величиною, на зміну якої реагує захисне відключення, виділяють такі схеми, що реагують:

·  на напругу на корпусі щодо землі:

·  на струм замикання на землю;

·  на напругу фази щодо землі;

·  на напругу нульової послідовності;

·  на струм нульової послідовності.

Повторні заземлення нульового проводу

Згідно   з   вимогами   ДСТУ,   перетин   нульового   проводу   має   бути не менше 50% фазного проводу.

При обриві нульового проводу відбувається розрив лінії занулення і, отже, при пробої ізоляції корпуса електроустаткування виявляться під напругою, небезпечною для життя. Для зменшення цієї небезпеки влаштовують повторні заземлення нульового проводу.