Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 8

Фахівці служби охорони праці мають право:

·  видавати керівникам структурних підрозділів обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення недоліків, одержувати необхідну документацію і пояснення з питань ОП;

·  вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж з ТБ, медогляд;

·  припиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у випадку порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

·  направляти роботодавцеві подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги з ОП.

Розпорядження фахівця з ОП може відзначити тільки роботодавець.

Ліквідація служби ОП допускається тільки у випадку ліквідації підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою.

Фахівці служби ОП можуть входити до складу комісії з питань ОП підприємства, що забезпечує пропорційну участь працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.

Службою    ОП    здійснюється    контроль    за    навчанням    і перевіркою знань з ОП.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і карна відповідальність за порушення законодавства і нормативних актів про ОП

Відповідно до закону України про ОП за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за ОП юридичні і фізичні особи, які використовують відповідно до законодавства найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної або фізичної особи, які використовує відповідно до законодавства найману працю.

Несплата штрафу юридичними або фізичними особами, які використовують відповідно до законодавства найману працю, спричиняє нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсотків за кожен день прострочення.

Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно–правових актів по охороні праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладається штраф, вносять зазначену суму в касу підприємства за місцем роботи.

Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржене в місячний термін у судовому порядку.

Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних або фізичних осіб, які використовують відповідно до законодавства найману працю, посадовою особою і працівником, визначеним дійсною статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

Відповідальність за порушення вимог про охорону праці

За порушення законів та інших нормативно–правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їхньої організації та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності відповідно до закону.

1.3 Гарантії прав громадян на охорону праці

Право на ОП при складанні трудового договору.

Умови трудового договору не можуть містити положень, які суперечать законам та іншим нормативно–правовим актам про охорону праці.

При складанні трудового договору роботодавець має інформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті, і можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказаний йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та які потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.