Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 13

д) отруєння парами ртуті при роботі з обслуговування утних вентилів;

е) отруєння газом при роботі в кабельних колодязях і колекторах;

ж) отруєння і захворювання при роботі з антисептичними просоченнями деревини опор повітряних ліній (ПЛ);

з) захворювання  органів  дихання  при  роботі  в  сильнозапилених приміщеннях.

Попередження професійних захворювань досягається шляхом правил виробничої санітарії і засобів особистої гігієни.

Методичні вказівки

У результаті вивчення теми студенти повинні уявляти собі мету і задачі курсу «Основи охорони праці», зв'язок його з іншими профілюючими дисциплінами. Студент має вивчити законодавчі і нормативні документи в області охорони праці, одержати чітку уяву про потенційні виробничі небезпеки і шкідливості, що зустрічаються при виготовленні й експлуатації радіоелектронних приладів і пристроїв. Необхідно засвоїти класифікацію виробничого травматизму за вагою нещасних випадків. Вивчити положення про розслідування нещасних випадків, порядок обліку і реєстрації нещасних випадків. Необхідно засвоїти методологію вивчення причин травматизму і професійних захворювань.

Література: [1−20].

Питання для самостійного контролю

1. Основні положення законодавства України про працю й охорону праці.

2. Основні законодавчі акти про охорону праці.

3. Державне   керування   охороною   праці   й   організація   охорони   праці на виробництві.

4. Колективна  угода,  питання,  що  відображені  в  ній  з  охорони  праці  і техніки безпеки.

5. Державний нагляд і суспільний контроль за охороною праці.

6. Травматизм на виробництві, його види і причини.

7. Методи аналізу причин травматизму.

8. Дисциплінарна,    адміністративна,    матеріальна    і    кримінальна відповідальність за порушення законодавства і нормативних актів про охорону праці.

9. Навчання питанням охорони праці.

10. Керування охороною праці на підприємстві й обов'язки роботодавця.

11. Державні  міжгалузеві  та  галузеві  нормативні  акти  про  охорону праці, стандарти України з питань безпеки праці.

12. Аналіз,   прогнозування,   профілактика   професійних   захворювань   і травматизму на підприємстві.

13. Комісія з питань охорони праці на підприємстві, обов'язки і права.

14. Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування й обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

15. Порядок   розслідування   нещасних   випадків   на   виробництві. Коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих.

16. Основні   технічні   й   організаційні   заходи   щодо   профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності.

17. Пропаганда охорони праці: мета, задача, форми, засоби пропаганди знань і передового досвіду з питань охорони праці.

18.   Які закони належать до законодавчої бази з охорони праці.

19.   Як організовується охорона праці на підприємстві і в організаціях згідно з розділом III Закону “Про охорону праці”.

20.   Як здійснюється фінансування охорони праці і в яких обсягах.

21.   Які положення містить розділ IV “Стимулювання охорони праці” Закону “Про охорону праці”.

22.   Які нормативно-правові акти з питань охорони праці діють в Україні.

23.   Які загальні положення містить розділ I Кодексу законів про працю (КЗпП).

24.   Що ви знаєте про Закон “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

25.   Суть триступеневого адміністративно-громадського контролю за охороною праці на виробництві.

26.   Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.

2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЧНІСТЬ

2.1 Причини електротравм

Людина дистанційно не може визначити, знаходяться установка під напругою чи ні.

Струм, що проходить через тіло людини, діє на організм не тільки в місцях контакту і по шляху протікання струму, але і на такі системи як кровоносна, дихальна і серцево−судинна.