Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 36

Як відомо, в організмі утримується понад 70 % води, під дією випромінювання утворяться позитивні та негативні іони води, які не стійкі і, розпадаючись, дають водневі і гідроксильні іони:

    

Останні, рекомбінуються або, з'єднуючись з вільним киснем, дають хімічно активні пероксиди водню, гідратний оксид  та ін. Ці з'єднання взаємодіють з молекулами органічної речовини тканини, окисляючи та руйнуючи її. Така дія випромінювання називається непрямою і приносить більше шкоди, ніж пряма.

Різні види іонізуючих випромінювань роблять різну біологічну дію. Тому для оцінки біологічної дії різного роду випромінювань введене поняття коефіцієнта якості випромінювання, що показує, у скільки раз даний вид випромінювання чинить сильнішу біологічну дію, ніж рентгенівське або −випромінювання, при однаковій поглиненій енергії в одному грамі тканини. У результаті змін, що відбулися, нормальний хід біохімічних процесів і обмін речовин порушуються, що призводить до променевої хвороби гострої або хронічної.

Чутливість різних тканин і органів людини дія опромінення неоднакова. Тому введено поняття «критичний орган»—тканина, частина тіла або все тіло, опромінення якого в даних умовах заподіює найбільшого збитку здоров'ю даної особи або її потомства. Втановлено три групи критичних органів у порядку зменшення радіочутливості: I група−все тіло, гонади (полові залози−сім’яні) і кістковий мозок; II група−м'язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, шлунково−кишковий тракт, легені, хрусталик очей та інші органи, за винятком тих, що відносяться до I і III груп; III—шкірний покрив, кісткова тканина, кисті, передпліччя, щиколотки і стопи.

З метою попередження соматичних і генетичних наслідків обмежують дози зовнішнього і внутрішнього опромінення.

У залежності від умов опромінення, характеру і місцезнаходження джерела випромінювання застосовують різні засоби і методи захисту від опромінення: захист часом, захист відстанню, екранування джерел випромінювання, індивідуальні заходи захисту і радіопротектори.

Методичні вказівки

Метеорологічні умови (тиск, температура, вологість, рухливість повітря) значно впливають на протікання життєвих процесів в організмі людини і є важливою характеристикою гігієнічних умов праці.

У цехах підприємств серед різноманітних факторів виробничого середовища, що можуть несприятливо впливати на організм людини, чільне місце посідають шкідливі гази, пари і пил. Мета виробничої санітарії і гігієни−цілком виключити або різко зменшити можливість надходження цих речовин в організм людини. Проникаючи в організм, токсичні речовини впливають на його тканини і біохімічні системи, викликаючи порушення процесів нормальної життєдіяльності і можуть призвести до професійних отруєнь або захворювань.

При вивченні професійних отруєнь врахуйте, що гострі отруєння відносяться до нещасних випадків (травм) і, отже, при гострому отруєнні складається акт про нещасний випадок (форма H−I). Особливо виділіть поняття про гранично−допустимі концентрації (ГДК) шкідливих газів, пару і пилу в повітрі та їхніх значеннях для забезпечення безпечного середовища. Знайдіть і порівняйте ГДК для окису вуглецю, бензину, ртуті, свинцю і природного газу.

Потрібно вміти користуватися приладами для визначення температури (термометри, термопари, термографи), вологості (психрометри і гігрометри), швидкості повітря (анемометри, пневмометричні трубки), тиску (барометри), а також основні методи і прилади для визначення концентрацій пар, газів і пилу в повітрі виробничих приміщень.

При вивченні конкретних заходів щодо боротьби з промисловими отруєннями треба зважати на загальний напрямок: насамперед, необхідно всі стадії технологічного процесу прагнути проводити в умовах, які виключають перебування працюючих у середовищі, що містить виробничі шкідливості. Важливе значення для створення нормальних метеорологічних умов і дотримання ГДК шкідливих речовин має правильний пристрій загальної обмінної природної (аерація) і механічної вентиляції, повітряних душів, повітряних завіс і кондиціонування повітря.