Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 27

До технічних заходів профілактики можна віднести такі, як попередження пилеутворювання (зрошувальні пристрої, зволоження матеріалу), ізоляція пилеутворюваних процесів, видалення пилу, що виділився, (місцева і загальобмінна вентиляції) і застосування індивідуальних заходів захисту у вигляді протипилових респіраторів і протигазів.

4.2.3. Очищення від пилу повітря, що викидається в атмосферу

Згідно з ДНАОП 003.−3.01−71, гранично припустимі концентрації пилу виробничого повітря в кілька разів перевищують аналогійні концентрації для атмосферного повітря. Виходячи з цих положень і керуючись законодавчими документами про охорону повітряного басейну, усі промислові підприємства зобов'язані проводити очищення повітря перед викидом в атмосферу.

Ступінь очищення визначається санітарними нормами ВП пилу в атмосферному повітрі.

Очищення повітря від пилу може виконуватись за рахунок дії сили ваги, сили інерції, сили тертя, електричних сил, ультразвуку, змочування тощо.

Ступінь очищення повітря фільтруючим пристроєм характеризується коефіцієнтом очищення, вираженим у відсотках до початкової концентрації пилу в повітрі:

,                                               (4.3)

де −початкова концентрація пилу в повітрі до фільтрації, мг/м3;

−кінцева концентрація - після фільтрації, мг/м.

Найчастіше застосовуються такі пристрої: пилеосадкові камери, інерційні пилевідділювачі (циклони), волокнисті і шаруваті фільтри з різноманітних матеріалів, електрофільтри, повітряні фільтри, масляні фільтри, ультразвукові фільтри.

Циклони являють собою відцентровий пилевідділювач у вигляді циліндру, у верхню частину якого по дотичній вводиться пил. При обертанні повітря усередині циліндра пилові частки за рахунок відцентрової сили осаджуються на стінки й опускаються на дно, звідки віддаляється при чищенні циклона. Циклони з більш складним лабіринтом руху називаються мультициклонами. Коефіцієнт очищення повітря циклонів і мультициклоном складає 0,75−0,83.

При подачі усередину циліндрів циклонів води коефіцієнт очищення підвищується до 85−95%. Такі ж коефіцієнти очищення мають волокнисті і шаруваті фільтри. Однак такі фільтри мають істотний недолік−значний опір повітря і часту зміну фільтруючого елемента.

Для дуже тонкого очищення слабко запиленого повітря (10−20 мг/м3) знаходять застосування масляні фільтри з коефіцієнтом очищення 98−99%, а для очищення сильно запиленого повітря і для уловлювання пінного пилу можуть  застосовуватися  електрофільтри,  в  яких  робоча  напруга  складає 40−100 кВт випрямленого струму. Коефіцієнт очищення таких фільтрів складає 89−95%.

Ультразвукові фільтруючі системи застосовуються для тонкого очищення повітря від високодисперсних (менше 1 мкм) часток, не обкладені грубими фільтрами, а також в умовах високої температури (димові гази котелень, гази обертових випалювальних печей тощо).

Спосіб очищення повітря і вибір апаратури, що уловлює, залежить від ступеня дисперсності, питомої ваги пилу, умов роботи очисних установок, цінності пилу і вимоги до ступеня очищення.

Після очищення виробниче повітря викидається через димові або вентиляційні труби. Забруднене й очищене до граничної концентрації повітря від вентиляції викидається в атмосферу на висоті 20−25 метрів від землі і не менше 5 метрів від коника даху (вище зони завихрення повітряних потоків). При обдуванні вітром будинку за ним утвориться зона аеродинамічної тіні, в якій виникають циркуляційні потоки повітря. При викиді забрудненого повітря в межах цієї зони в ній накопичуються високі концентрації шкідливостей. Якщо підняти випускні труби вище будинку аеродинамічної тіні, то концентрація шкідливостей у приземному шарі атмосфери на площадці підприємства знизиться в 6−10 разів.

4.3  Висвітлення робочих місць

4.3.1 Види виробничого висвітлення. Нормування природного і штучного висвітлення

У залежності від джерела світла висвітлення може бути природним (створюється сонячним диском і дифузійним світлом небозводу), штучним (створюється електричними лампами) і сполученим (природне і штучне одночасно).